Sáng ngày 30/12/2016, Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 và học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Trần Kim Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Bá Trà - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

Trong năm 2016, Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã triển khai toàn diện các mặt công tác và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; tham gia lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ do Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy giao, trong đó nổi bật là tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trên lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng Đảng, tham mưu ban hành Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 20/10/2016 của Tỉnh ủy “Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020”. Ngoài ra, Đảng ủy đã giúp lãnh đạo Ban tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy lãnh đạo, bổ sung cấp ủy, ủy ban kiểm tra và các chức danh chủ chốt của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh; đôn đốc các đảng bộ tăng cường công tác kết nạp đảng viên và thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Công tác xây dựng Đảng bộ được chú trọng với việc ban hành các văn bản liên quan như chương trình công tác năm 2016, bổ sung Quy chế làm việc của Đảng ủy, phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp…duy trì nghiêm túc sinh hoạt cấp ủy, chi bộ theo quy định, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Ban, lãnh đạo các phòng chăm lo xây dựng cơ quan vững mạnh…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Kim Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đánh giá cao vai trò hạt nhân của Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong việc lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, quan tâm tới công tác chính trị tư tưởng của đảng viên, thường xuyên nâng cao, đổi mới phương thức quán triệt, triển khai học tập các Nghị quyết và xây dựng Đảng ủy, các chi bộ trong sạch vững mạnh. Đồng chí Trần Kim Hùng lưu ý trong năm 2017, Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy cần chỉ đạo các chi bộ tập trung cho đảng viên nghiên cứu sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), phối hợp cùng lãnh đạo Ban chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội các chi bộ trực thuộc, theo dõi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của đảng viên; đổi mới, đa dạng hóa nội dung sinh hoạt chuyên đề ở các chi bộ; tăng cường quản lý chặt chẽ đảng viên trong chấp hành kỷ luật lao động và thực hiện nhiệm vụ chính trị; quan tâm công tác thi đua - khen thưởng, quy hoạch chức danh lãnh đạo các phòng của cơ quan…

Đồng chí Nguyễn Bá Trà - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh  phát biểu tại Hội nghị

Biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy đạt được trong năm 2016, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Bá Trà nhấn mạnh: năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trong đó đặc biệt chú trọng việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách, Hồ Chí Minh. Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đề nghị Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy cụ thể hóa các chương trình hành động của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy theo từng năm và trên từng lĩnh vực công tác, tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tham mưu cho Tỉnh ủy thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ lãnh đạo các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ…

Năm 2017, Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu, triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, quan tâm thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, chủ động tham mưu, đề xuất kiện toàn, bổ sung kịp thời đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp; tiếp tục tham mưu cho cấp ủy các giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, quản lý biên chế và tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức…

Đồng chí Lê Minh Tuấn - Bí thư Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy khen thưởng các chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2016

Dịp này, thừa ủy nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu giai đoạn 2011-2015 và 3 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2011-2015. Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 3 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2016 và 5 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016.

Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng chí Lê Minh Tuấn - Bí thư Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã quán triệt 4 chuyên đề về mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong các nghị quyết, kết luận Trung ương, như: Nghị quyết số 04 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết số 05 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng xuất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kết luận số 09 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và các chương trình hành động của Tỉnh ủy Bình Định về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Tập trung phân tích nội dung của Nghị quyết số 04 về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Bí thư Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị các chi bộ tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết nghiêm túc để cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về nguy cơ của những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đưa ra các nhóm giải pháp toàn diện, đảm bảo tính thống nhất, khoa học, góp phần xây dựng các đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đề ra các giải pháp phù hợp để cương quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng này trong nội bộ. Trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết, các chi bộ phải xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp có trọng tâm, trọng điểm; không chủ quan, nóng vội, mà phải kiên quyết, kiên trì, nghiêm túc thực hiện với quyết tâm chính trị cao và làm quyết liệt; quán triệt theo phương châm mọi lúc, mọi nơi, mọi người cùng thực hiện. Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và phát huy kết quả, những kinh nghiệm rút ra trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu trong tổ chức thực hiện Nghị quyết; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đề cao kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò giám sát của đảng viên trong thực hiện Nghị quyết. 

Ngay sau hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai Nghị quyết, đảng viên các chi bộ viết bài thu hoạch học tập nghị quyết, các bí thư chi bộ xây dựng chương trình hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết.


Đ/c Nguyễn Thiên Trúc - ĐB Ban Tổ chức Tỉnh ủy  (Cập nhật ngày 06-01-2017)    Các tin liên quan:
  Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy (13-12-2016)
  Chi bộ cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới. (12-12-2016)
  Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Định học tập Bác Hồ và Quy định của Đảng (24-11-2016)
  Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thông tin tình hình thời sự (19-10-2016)
  Kiện toàn Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Cơ quan Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2020 (01-09-2016)
       Thông báo
       Hình ảnh hoạt động
             Thống kê người dùng
  Đang online:               20
  Số lượt truy cập: 861655
Tạp chí Đảng Cộng Sản
Tạp chí Xây dựng Đảng
Tạp chí Công sản
Báo Bình Định
Binh Dinh Portal
Bản quyền thuộc về: ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH .
Địa chỉ: 04 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
ĐT: 056. 3811425
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN BÁ TRÀ - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định