Cách làm hay từ Chi đoàn các Ban Đảng tỉnh

Phát huy tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên góp phần nâng cao hiệu quả công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp

Những năm qua công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú (ĐVƯT) kết nạp Đảng được Chi đoàn các Ban Đảng tỉnh thực hiện hiệu quả. Giai đoạn 2014 - 2017 đã có hơn 28 ĐVƯT được Ban Chấp hành (BCH) Chi đoàn giới thiệu cho cấp ủy bồi dưỡng, kết nạp, trong đó có 22 đồng chí được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, góp phần quan trọng trong công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng.

 

Xác định việc bồi dưỡng, giới thiệu ĐVƯTcho Đảng xem xét kết nạpcó vai trò quan trọng, trong 3 năm qua, BCH Chi đoàn các Ban Đảng tỉnh tăng cường giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giới thiệu ĐVƯT cho các cấp ủy Đảng xem xét, kết nạp;chủ động tham mưu cho cấp ủy các cơ quan, đơn vị tạo điều kiệnthuận lợi cho đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên. BCH Chi đoàn xác định rõ: “Công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng giới thiệu ĐVƯT cho Đảng xem xét kết nạp phải được tiến hành thường xuyên, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy Đảng đối với công tác thanh niên nói chung, công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên nói riêng”.

 

Ngay từ năm 2009, Chi đoàn các Ban Đảng tỉnh đã ban hành Nghị quyết nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, giới thiệu ĐVƯT cho Đảng xem xét, kết nạp, trong đó nêu ra chỉ tiêu: “Phấn đấu hằng năm số ĐVƯT giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp tăng từ 5% trở lên, tỷ lệ ĐVƯT được kết nạp Đảng trong độ tuổi thanh niên đạt ít nhất 90% tổng số đảng viên được kết nạp mới.Trong mỗi nhiệm kỳ, phấn đấu mỗi đoàn viên là đảng viên phải có trách nhiệm giúp đỡ, bồi dưỡng, giới thiệu 01 ĐVƯT cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp”.

 

Từ chỉ tiêu này, BCH Chi đoàn đã đề ra những kế hoạch cụ thể, phù hợp với cơ cấu tổ chức và thực tế hoạt động của Chi đoàn, trong đó định hình 4 nhóm giải pháp chính: tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, xây dựng lý tưởng phấn đấu vào Đảng cho đoàn viên; nâng cao trách nhiệm của Chi đoàn trong thực hiện công tác bồi duỡng, giới thiệu ĐVƯT cho Đảng; đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên được rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên; phát huy vai trò của đảng viên trẻ trong công tác giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện ĐVƯT.

 

Về công tác tuyên truyền giáo dục, BCH Chi đoàn đã đổi mới phương thức giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử và truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn thanh niên, học tập 6bài học lý luận chính trị gắn vớithi tìm hiểu về lịch sử, truyền thống dân tộc; hành trình về nguồn, đến với các địa danh di tích lịch sử cách mạng; các diễn đàn đối thoại.Thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cáchHồ Chí Minh, chú trọng xây dựng và nhân rộng các gương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo lời Bác,xây dựng chuẩn mực đạo đức và định hướng giá trị mới cho đoàn viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với thực hiện xây dựng mô hình “Chi đoàn 3 trách nhiệm” vàChỉ thị số 01-CT/TWĐTNcủa Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”, Chương trình rèn luyện đoàn viên, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013 - 2017”.

Các đoàn viên được quán triệt, học tập LLCT

BCH Chi đoàn đã chỉ đạo các phân đoàn có giải pháp cụ thể trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội trong đoàn viên, chủ động tham mưu với cấp ủy các cơ quan, đơn vị tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới đúng quy định....Kịp thời tổ chức tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương đảng viên trẻ, người tốt, việc tốt trong Chi đoàn.“Công tác nâng cao chất lượng đoàn viên được tập trung chỉ đạo thông qua triển khai có hiệu quả chương trình “Rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới”với 100% đoàn viên đăng ký thực hiện, viết bài thu hoạch và tổ chức nhận xét đánh giá phân loại định kỳ. Tỉ lệ đoàn viên xuất sắc đạt 100%, tỉ lệ đoàn viên ưu tú đạt 75,18% (vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết đề ra)”, anh Phạm Vũ Luân - Phó Bí thư Chi đoàn các Ban Đảng tỉnh cho biết.

 

BCH Chi đoàn đã phân công nhiệm vụ cho các Ủy viên BCHphụ trách theo dõi từng lĩnh vực, kịp thời phản ánh tình hình với BCHđể báo cáo cấp ủy các cơ quan, đơn vị xin ý kiến chỉ đạo. Qua đó,chi ủy, đảng ủy các cơ quan, đơn vị nắm bắt được tư tưởng, tình hình hoạt động của đoàn viên Chi đoàn vàcó những chỉ đạo, hỗ trợ cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên; chủ động tham mưu, đăng ký với cấp ủy các cơ quan, đơn vị kế hoạch phát triển đảng viên trong đoàn viên phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị. Hằng năm,BCHChi đoàn tổ chức bồi dưỡng ĐVƯT, xây dựng tiêu chuẩn ĐVƯT phù hợp với tiêu chuẩn xét kết nạp đảng viên của Đảng; thường xuyên giao nhiệm vụ cụ thể cho đoàn viên; theo dõi, đánh giá ý thức, trách nhiệm, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao làm cơ sở phân xếp loại đoàn viên, bình chọn, giới thiệu ĐVƯT đảm bảo đúng quy trình.Bên cạnh đó, định kỳ báo cáo với cấp ủy quá trình rèn luyện, phấn đấu của ĐVƯT,tiếp thu ý kiến nhận xét, đánh giá của cán bộ, đảng viên, cấp ủyvới đối tượng đảng để tiếp tục định hướng bồi dưỡng.Đặc biệt, BCH Chi đoàn đã ban hành Kế hoạch thực hiện quy trình giới thiệu ĐVƯTcho Đảngvới 4 bước: bình chọn ĐVƯTtừ đoàn viên xuất sắc; bồi dưỡng, hướng dẫn ĐVƯTphấn đấu rèn luyện; giới thiệu ĐVƯTvào Đảng; tiếp tục theo dõi quá trình phấn đấu của đảng viên dự bị.

 

Một yếu tố quan trọng giúp Chi đoàn các Ban Đảng tỉnh đạt được hiệu quả trong giới thiệu ĐVƯT cho Đảng kết nạp là Chi đoàn đã phát huy vai trò của đảng viên trẻtrong công tác giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện ĐVƯT. Chi đoàn tham mưu với cấp ủy các cơ quan phân công đảng viên trực tiếp tham gia và theo dõi các hoạt động của Chi đoàn, phân đoàn; giao nhiệm vụ cụ thể cho các đảng viên trong công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, giúp đỡ đoàn viên trở thành ĐVƯT, đối tượng Đảng, phát huy vai trò trách nhiệm và tính gương mẫu của đảng viên trẻ trong các hoạt động của Chi đoàn; học tập các gương đảng viên trên các lĩnh vực công tác ở địa phương, đơn vị.Ngoài ra, để nâng cao trách nhiệm gương mẫu của đảng viên đang sinh hoạt đoàn, Chi đoàn thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các đảng viên trẻ thực hiện nghiêm túc Quy chế hoạt động và tích cực tham gia sinh hoạt Chi đoàn. Hàng năm BCHChi đoàn làm bản nhận xét đảng viên đang sinh hoạt đoàn gửi cấp ủy các cơ quan, đơn vị để căn cứ làm tiêu chí đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên hằng năm. Đối với các đồng chí trong BCH Chi đoàn, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 01-CT/TWĐTNngày 17/5/2013 của Trung ương Đoàn “tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn” để đoàn viên noi theo. 

 

Ngoài 4 nhóm giải pháp chính, BCH Chi đoàn thường xuyên rà soát số ĐVƯT qua nhiều năm chưa được cấp ủy các cơ quankết nạp Đảng. Dựa trên danh sách, BCHChi đoàn gặp gỡ trực tiếp cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, nắm rõ nguyên nhân, có những trao đổi, đề xuất; đồng thời nắm bắt tâm tư tình cảm của cá nhân đoàn viên, kịp thời đề ra hướng xử lý vàchú trọng công tác đánh giá, xếp loại đoàn viên đúng quy trình và thực chất; tránh tình trạng chạy theo thành tích và nể nang.Đối với số ĐVƯT lâu năm chưa được kết nạp Đảng, BCH Chi đoàn đã bố trí tạo điều kiện cho các đoàn viên tham gia nhiều hơn các hoạt động của Chi đoàn; kịp thời báo cáo, thông tin kết quả hoạt động của các đoàn viên cho cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận và đoàn thể tỉnh biết.

 

“Với cách làm và những giải pháp đồng bộ, giai đoạn 2014 - 2017, Chi đoàn các Ban Đảng tỉnh đã giới thiệu 22 ĐVƯT đứng vào hàng ngũ của Đảng, đưa tổng số đảng viên đang sinh hoạt tại Chi đoàn là 32 đồng chí, chiếm trên 58% số đoàn viên của Chi đoàn. Đây là một trong những cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan tỉnh làm tốt công tác giới thiệu ĐVƯT cho Đảng kết nạp, được BTV Đoàn Khối ghi nhận và đánh giá cao”, anh Nguyễn Cảnh Miên, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh nhận xét.


Thiên Trúc - Đoàn Khối các cơ quan tỉnh  (Cập nhật ngày 11-05-2017)    Các tin liên quan:
  BẾ MẠC LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ĐẢNG VIÊN MỚI (28-04-2017)
  ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH TỔ CHỨC HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2017 VÀ HỘI NGHỊ THÔNG TIN THÁNG 4 NĂM 2017 (28-04-2017)
  Xây dựng Đảng về văn hóa (18-04-2017)
  Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 (18-04-2017)
  BÍ THƯ ĐẢNG ỦY KHỐI TRẢ LỜI PHỎNG VẤN BÁO BÌNH ĐỊNH (12-04-2017)
       Thông báo
       Hình ảnh hoạt động
             Thống kê người dùng
  Đang online:               64
  Số lượt truy cập: 863619
Tạp chí Đảng Cộng Sản
Tạp chí Xây dựng Đảng
Tạp chí Công sản
Báo Bình Định
Binh Dinh Portal
Bản quyền thuộc về: ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH .
Địa chỉ: 04 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
ĐT: 056. 3811425
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN BÁ TRÀ - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định