Nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2017), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm (5/2016 - 5/2017) thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (viết tắt là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị) để đánh giá những việc đã làm được, cũng như những hạn chế, thiếu sót và xác định phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành nền nếp của mỗi tổ chức đảng, đoàn thể ở cơ quan, đơn vị trong khối; trở thành ý thức tự giác tu dưỡng thường xuyên và trách nhiệm tự giác của từng cá nhân của mỗi cán bộ, đảng viên và nhất là bí thư cấp ủy, cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Đồng chí Nguyễn Lệ Thủy - Trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

         Sau 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trong Đảng bộ Khối bước đầu có những chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động trong cán bộ, đảng viên và quần chúng, có sức lan tỏa và từng bước phát huy tác dụng tích cực trong cuộc sống. Nổi bật là Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05, các chuyên đề, các kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh ủy và ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng và đoàn thể trong khối triển khai một cách đồng bộ, kịp thời; xác định nội dung đột phá trong năm 2017 của BTV Đảng ủy Khối để chỉ đạo các ban xây dựng đảng của Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch thực hiện, đó là: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của đảng ủy cơ sở” và “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

 

         Từ việc xây dựng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời nên các cấp ủy cơ sở đảng và BTV Đoàn Khối đã có nhiều hình thức, phương thức triển khai đa dạng, phong phú thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia học tập và làm theo Bác; tích cực nghiên cứu, tìm hiểu các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thông qua sinh hoạt chi bộ, qua các tin bài báo chí phản ảnh về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, qua hoạt động “Hành trình theo chân Bác”, qua các cuộc thi, tọa đàm tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác… Từ đó, đã tạo ra được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của toàn Đảng bộ, của mỗi cấp ủy ở các cơ quan, đơn vị trong Khối về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh.

 

Đại diện Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 

         Điều đáng phấn khởi là qua 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, hầu hết cán bộ, đảng viên thể hiện rõ hơn ý thức tự giác, giữ gìn, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cá nhân làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là tu dưỡng, rèn luyện theo đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư của Bác; có chuyển biến tốt hơn trong quan hệ với nhân dân, với tập thể và cộng đồng xã hội; đã có tác động tích cực đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở các cơ quan, đơn vị. Cấp ủy ở các cơ quan, đơn vị lồng ghép nội dung học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ công tác thường xuyên của mình; xây dựng bổ sung quy định chuẩn đạo đức của cơ quan, đơn vị và quy định chuẩn đạo đức của cán bộ, đảng viên xem đây là thước đo, làm cơ sở chuẩn mực để đánh giá cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo Bác. Nhiều phong trào thi đua yêu nước của các tổ chức đảng, đoàn thể gắn với việc học tập và làm theo Bác đã góp phần trực tiếp vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị trong thời gian qua.

 

         Đặc biệt trong thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một  số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộđã có tác động lớn đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ đạt được những kết quả quan trọng, ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên nhất là tính tiền phong gương mẫu của cán bộ chủ chốt các cấp trong Khối được nâng cao, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền.

 

         Việc thực hiện các nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cáccấp ủyđảng quan tâm lãnh đạo, thực hiện; xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu trong việc nêu gương; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền và các tổ chức đoàn thể là nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy, tổ chức đảng phối hợp với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong Khối đổi mới phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức, quan liêu; thực hành tiết kiệm, ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”. Cụ thể như: Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy “Nâng cao đạo đức công vụ, thường xuyên thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác; đổi mới phong cách công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị”; Đảng bộ Bệnh viện Lao và bệnh phổi “Nâng cao chất lượng phục vụ của cán bộ y tế đối với người bệnh, với mục tiêu hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; Đảng bộ Cục thuế “Các biện pháp thu thuế nhằm hoàn thành dự toán thu thuế của Đảng và Nhà nước giao”; Đảng bộ Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn “Các giải pháp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí”; Đảng bộ Sở Tư pháp “Nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị về hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh” và “Giải quyết thủ tục hành chính về cấp giấy khai sinh, đăng ký hộ khẩu thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi”; Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh “Bác Hồ với đồng bào dân tộc thiểu số”; Chi bộ cơ quan Đảng ủy Khối “Nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên trong sinh hoạt Chi bộ”...

 

         Từ lựa chọn những nội dung đột phá như trên đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, thiết thực, nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhmà như: Chi bộ Ban Tiếp công dân thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh “Rèn luyện tác phong, chuẩn mực công chức trong tiếp công dân, theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân “Thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ kiểm sát phải công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; Đoàn Khối các cơ quan với mô hình “Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, ... Về cá nhân, đồng chí Nguyễn Đồng - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh có nhiều cách làm hay trong việc chỉ đạo học tập và làm theo Bác nhất là trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học; đồng chí Nguyễn Ngọc Hóa, đảng viên trẻ thuộc Đảng bộ Sở Khoa học công nghệ có nhiều sáng kiến trong cải cách hành chính được ứng dụng có hiệu quả,….

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Lộc - Phó Bí thư tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 01 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

 

         Những tập thể, cá nhân đã được biểu dương thực hiện tốt học tập và làm theo Bác trong các năm qua cơ bản đều giữ vững; năm nay, tiếp tục có nhiều tập thể và cá nhân có sức lan tỏa nhất định trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, được biểu dương, nổi lên là nói đi đôi với làm, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ vào làm việc và đời sống, có ý thức tôn trọng nhân dân, phục vụ nhân dân,... Tại Hội nghị, 08 tập thể và 06 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác được được trân trọng biểu dương, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối rất mừng vì đa số là tập thể, cá nhân mới được tuyên dương, với nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, song có điểm chung là xuất phát từ ý thức tự giác học tập và làm theo đạo đức, phong cách của Bác Hồ thì bản thân mình được tốt hơn, được trong sáng hơn, mang lại nhiều lợi ích thiết thực hơn cho cộng đồng và xã hội.

 

         Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn những hạn chế, tồn tại mà Hội nghị đã nghiêm túc nhìn nhận và đánh giá, cần được khắc phục nhanh chóng trong thời gian tới, đó là: Việc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị ở một số ít cấp ủy còn chậm; lựa chọn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 và xác định nội dung đột phá, các vấn đề bức xúc, nổi cộm để xây dựng kế hoạch giải quyết trong năm 2017 còn lúng túng. Việc bổ sung, xây dựng quy định chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên ở một số chi, đảng bộ chưa cụ thể; xây dựng kế hoạch đăng ký làm theo Bác của cán bộ, đảng viên nội dung còn chung chung, chưa sát với nhiệm vụ, vị trí công tác.

 

         Công tác tuyên truyền ở một số cấp ủy chưa phong phú, kịp thời để thu hút và động viêncán bộ, đảng viên tìm tòi, sáng tạo trong học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn ít, chưa xây dựng được nhiều mô hình mới làm theo Bác để nhân rộng. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện ở một số cấp ủy trong triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có lúc, có nơi chưa thường xuyên, thiếusâu sát.

 

         Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, đạt kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối yêu cầu các cấp ủy, các đoàn thể trong Khối  cần quán triệt sâu sắc và tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

 

         Một là, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,nhận thức rõ đây là một chủ trương lớn của Đảng, vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa là nhiệm vụ cơ bản lâu dài, coi đây là công việc thường xuyên hàng ngày, là trách nhiệm cụ thể thiết thực của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng. Việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức phải thực hiện suốt đời, như lời dạy của Bác. Đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và của cả hệ thống chính trị, vai trò nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở cơ  quan, đơn vị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiệnnghiêm Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”;Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 11/10/2016 của UBND tỉnh về Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu về cải cách hành chính và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan nhà nước các cấp.

 

         Hai là, tổ chức triển khai học tập, quán triệt và sinh hoạt chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”cho cấp ủy các cấp; chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đảng trực thuộc, các hội, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của mình xây dựng kế hoạch làm theo năm 2017 gắn với nội dung chuyên đề năm 2017.

 

         Chỉ đạo và thực hiện có hiệu quảnội dung đột phá của BTV Đảng ủy Khối đã lựa chọn trongnăm 2017 về“Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của đảng ủy cơ sở” và “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Cấp ủy cơ sở căn cứ yêu cầu thực tế của cơ quan, đơn vị lựa chọn một số nội dung công việc cụ thể, thiết thực, tập trung giải quyết có hiệu quả, tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên cơ sở căn cứ vào vị trí, nhiệm vụ công việc cụ thể của từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên để xác định  nội dung đăng ký việc làm theo cho phù hợp (trong bản đăng ký cần nêu cụ thể công việc làm theo, thời gian hoàn thành....).

 

         Ba là, tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII)về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộvào sinh hoạt hàng quý, hàng tháng của chi, đảng bộ cơ sở, cơ quan và đoàn thể.

 

         Bốn là, quan tâmviệc làm tốt công tác phát hiện, nuôi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến từ các hoạt động thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Coi trọng việc gắn kết các mô hình mới, cách làm hay, sát với chủ đề hoạt động của từng năm; mặt khác cần chú trọng nhân rộng, tạo điều kiện, phát huy những mô hình, điển hình tiên tiến trong thực hiện phòng, chống tham nhũng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, thái độ và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; các mô hình, điển hình tiên tiến có tác động lan tỏa đến nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần; các mô hình, điển hình có tác động tích cực đến quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị mà xã hội quan tâm giải quyết, như: cải cách hành chính, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng nông thôn mới,...

 

          Năm là ,cấp ủy đảngtăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), lấy kết quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể, cá nhân là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá các tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên.Định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết và kịp thời biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền, nhân rộng những tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để tác động thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước.

 

         Tin tưởng rằng với quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ Khối sẽ mang hết tinh thần trách nhiệm và tâm huyết, nghị lực của mình để phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, có những cách làm chủ động, sáng tạo, tích cực hơn nữa trong thời gian tới để thực hiện thật tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 15 của BTV Tỉnh ủy ngày càng có nhiều hơn nữa những mô hình, điển hình tiên tiến trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối trong thời gian tới.


Đồng chí Nguyễn Hữu Lộc - Phó Bí thư Đảng ủy Khối  (Cập nhật ngày 22-05-2017)    Các tin liên quan:
  Cảnh báo của Bác Hồ về sự suy thoái của cán bộ, đảng viên (09-02-2017)
  Cán bộ cần phải học để làm “đầy tớ” nhân dân (28-09-2016)
  Thực hiện chữ "Kiệm" theo lời dạy của Bác Hồ (22-08-2016)
  Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị từ nay đến năm 2021 (09-08-2016)
  Nhớ Bác, nguyện học tập và làm theo tấm gương của Bác (23-05-2016)
       Thông báo
       Hình ảnh hoạt động
         Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
             Thống kê người dùng
  Đang online:               25
  Số lượt truy cập: 1165571
Tạp chí Đảng Cộng Sản
Tạp chí Xây dựng Đảng
Tạp chí Công sản
Báo Bình Định
Binh Dinh Portal
Mục Nhắc nhở
Bản quyền thuộc về: ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH .
Địa chỉ: 04 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
ĐT: 0256. 3811425
Chịu trách nhiệm nội dung: LÊ BÌNH THANH - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định