Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước nói chung và của từng địa phương trong cả nước nói riêng, cải cách hành chính được Đảng ta xác định là một trong những giải pháp quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tăng cường sự hài lòng của nhân dân đối với vai trò, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước. Trải qua gần 20 năm tiến hành cải cách, với những bước đi thích hợp trên cơ sở nghiên cứu, đúc kết kinh nghiệm từ thực tiễn, công cuộc cải cách hành chính ở nước ta đã đạt được những kết quả hết sức khích lệ.

Nguồn: Sưu tầm Baomoi.com

Kết quả của những thành tựu ấy có sự đóng góp không nhỏ của các Bộ, Ngành; của 63 tỉnh thành địa phương, trong đó Bình Định của chúng ta cũng nhận được sự đánh giá cao trong những nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước.

Qua 05 năm triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 (được Chính phủ ban hành kèm theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP), nền hành chính của tỉnh Bình Định đã có bước chuyển biến quan trọng theo hướng nền hành chính phục vụ, tạo được lòng tin của nhân dân và doanh nghiệp.  Hệ thống văn bản pháp quy về cơ chế, chính sách nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các cấp chính quyền, các sở, ngành ngày càng phát huy hiệu quả tích cực trong việc thực hiện thu hút đầu tư, đảm bảo môi trường kinh doanh được thông suốt, công khai và minh bạch. Cơ cấu, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo mô hình quản lý đa ngành, đa lĩnh vực ngày càng phát huy hiệu quả. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh có bước chuyển biến tích cực về trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ. Thực hiện cải cách tài chính công và quản lý ngân sách đã phát huy hiệu quả trong việc phân bổ, bố trí nguồn lực hợp lý đối với các cấp chính quyền. Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý của các cơ quan, tổ chức của tỉnh đã góp phần tạo sự minh bạch, “thông suốt” của cơ quan hành chính nhà nước tạo thuận lợi để triển khai thực hiện Chính phủ điện tử trong thời gian tới.

Bên cạnh đó các chỉ số làm cơ sở để đánh giá về mức độ cải cách hành chính của Bình Định qua các năm cũng cho thấy những bước tiến đáng kể trong cải cách hành chính nhà nước:

- Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI):

+ Năm 2011 - 2015: 4 năm liên tiếp nằm trong nhóm có điểm số cao nhất, năm 2015 nằm trong nhóm đạt điểm trung bình cao (có 4 cấp phân loại: cao nhất, trung bình cao, trung bình thấp, và thấp nhất);

+ Năm 2016: đạt 37,52 điểm tống số, xếp thứ 14/63 tỉnh thành.

- Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI:

+ Năm 2015: xếp loại khá (20/63 tỉnh thành);

+ Năm 2016: xếp loại tốt (18/63 tỉnh thành).

- Chỉ số cải cách hành chính công (Par Index):

+ Năm 2015: đạt 81,77 điểm (53/63 tỉnh thành), xếp Nhóm B;

+ Năm 2016: đạt 72,17 điểm (41/63 tỉnh thành), xếp nhóm C.

- Kết quả khảo sát, xác định chỉ số hài lòng của tổ chức, công dân đối với một số dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2016:

+ Đối với dịch vụ hành chính công: mức độ hài lòng của người dân đối với lĩnh vực Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt mức thấp (55,51%) so với lĩnh vực Cấp phép xây dựng (71,16%), Thủ tục cải chính hộ tịch (83,20%), Cấp giấy xác nhận bảo vệ môi trường (83,81%);

+ Đối với Lĩnh vực y tế: Trung tâm y tế huyện Vân Canh có tỷ lệ hài lòng và rất hài lòng cao nhất với 81,33%, Trung tâm y tế huyện Phù Mỹ với 74,38%, Trung tâm y tế thị xã An Nhơn với 64,66%;

+ Đối với lĩnh vực giao dục: Sự hài lòng đối với chất lượng dịch vụ giáo dục của Trường Tiểu học Trần Quôc Toản, thành phố Quy Nhơn là74,51%.

Qua những chỉ số cơ bản đánh giá về công tác cải cách hành chính trên địa bàn cùng với việc nghiên cứu thực tiễn công tác này tại địa phương, chúng ta có thể khái quát rằng công cuộc cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đạt những kết quả hết sức khích lệ nhưng cũng kèm theo đó là không ít khó khăn thách thức cần sớm giải quyết:

- Chỉ số cải cách hành chính (PAR-INDEX) còn nằm ở nhóm thấp; Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của tỉnh trong những năm gần đây không ổn định, có xu hướng giảm, ảnh hưởng lớn đến tính hấp dẫn của môi trường đầu tư và kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Nhận thức của lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương về vai trò của công tác cải cách hành chính chưa sâu, chưa đánh giá đúng tầm quan trọng nên chưa quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị; công tác tuyên truyền cải cách hành chính còn chưa sâu rộng, chưa tạo được hiệu ứng lan tỏa trong đại bộ phận người dân, doanh nghiệp về vai trò, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính.

- Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn nhiều bất cập, thiếu tính chuyên nghiệp; còn có tình trạng cán bộ, công chức, viên chức sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước yêu cầu chính đáng của người dân. Bộ máy hành chính các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh chưa thực sự tinh gọn vẫn còn có chiều hướng tăng tổ chức trung gian ở cấp sở, ngành, UBND cấp huyện chưa khắc phục được tình trạng vừa thừa, vừa thiếu nhân sự trong cơ quan nhà nước.

- Hiện đại hóa hành chính, nhất là đối với hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin được thực hiện chưa đồng bộ, phụ thuộc vào điều kiện của từng sở, ngành, địa phương. Triển khai tạo kết nối trên môi trường điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước phục vụ điều hành, xử lý văn bản hành chính, cung cấp dịch vụ công còn hạn chế. Triển khai mô hình và lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 36a ngày 14/10/2015 của Chính phủ còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

Trên cơ sở đó, để công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định có những chuyển biến tích cực và quan trọng hơn là thực hiện thành công Quyết định số 536/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 05-Ctr/TU ngày 20/10/2016 của Tỉnh ủy Bình Định về thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2020, chúng ta cần sớm có những giải pháp mang tính triệt để.

          Thứ nhất,cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hiểu biết và nhận thức về cải cách hành chính cho cán bộ, công chức nhà nước, tổ chức và công dân. Song, cũng cần phải đổi mới ngay trong công tác này. Vì, cải cách hành chính là một nhiệm vụ lớn, phức tạp và phải thực hiện lâu dài, thường xuyên và hướng tới nhiều chủ thể, đối tượng khác nhau. Trong thời gian qua, chúng ta đã quan tâm và thực hiện cơ bản tốt các nhiệm vụ tuyên truyền cải cách hành chính, nhưng chúng ta chưa phân loại được các đối tượng cần tuyên truyền, tương ứng với những nội dung, mục đích của tuyên truyền. Trong thực tế, mỗi đối tượng cần được tuyên truyền với những nội dung và biện pháp, cách thức là khác nhau.

Một vấn đề nữa có ý nghĩa thiết thực đối với công tác tuyên truyền về cải cách hành chính đó là chúng ta cần đẩy mạnh việc xây dựng và nhân rộng các mô hình cải cách, tổ chức, cá nhân điển hình thực hiện tốt cải cách hành chính nhà nước gắn với đó là công tác khuyến khích, biểu dương (Chẳng hạn mô hình Công dân hỏi – Giám đốc sở trả lời đang triển khai trên địa bàn tỉnh) .Tiếp theo, cần phải có những chuyển hóa từ sự “động viên, khuyến khích" việc thực hiện cải cách hành chính trở thành một nhiệm vụ "bắt buộc", là một trong những trách nhiệm, nghĩa vụ mà người cán bộ, công chức phải làm.

Thứ hai,cần triển khai tốt hơn nữa công tác niếm yết, công khai các thủ tục hành chính để người dân thuận tiện hơn trong việc giải quyết. Theo đó, cần đổi mới hình thức công khai theo hướng liên tục, thường xuyên, đa dạng và dễ tiếp cận hơn (qua hệ thống loa phát thanh; họp thôn, tổ dân phố; qua niêm yết tại các bản tin hay hệ thống website điện tử); gắn với đó là việc thường xuyên cập nhật hệ thống các thủ tục hành chính mới để đảm bảo được tính thống nhất trong quá trình thực hiện đồng thời tránh được tình trạng vi phạm pháp chế.

Thứ ba, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức thực hiện công vụ là nhiệm vụ hàng đầu góp phần cho sự thành công của công cuộc cải cách hành chính nhà nước. Theo đó, cần tiếp tục tổ chức tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức theo vị trí việc làm, đồng thời có đủ tài năng phẩm chất để đảm đương nhiệm vụ. Tăng cường hơn nữa công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức về năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức. Tăng cường chỉ đạo, đề ra các giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thứ tư, Đẩy mạnh thực hiện tốt nền văn hóa công vụ dựa trên mối quan hệ giữa các cán bộ công chức với nhau, và cán bộ công chức với nhân dân. Theo đó các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh cần thực hiện tốt hơn nữa quy chế văn hóa công sở; găn với đó lãnh đạo cơ quan cần phải có sự kiểm tra giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức (giờ giấc làm việc, kết quả công việc, văn hóa ứng xử...) có như vậy, hiệu quả công việc mới được đảm bảo và nhân dân  mới hài lòng hơn về quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức trên địa bàn.

Thứ năm,tăng cường công tác đối thoại với tổ chức, doanh nghiệp và công dân để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và từ đó là cơ sở để nhanh chóng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về các quy định hành chính. Bên canh đó cần khuyến khích tổ chức, doanh nghiệp và công dân giám sát, đanh giá chất lượng phục vụ của các cơ quan công quyền.

Thứ sáu, thường xuyên chỉ đạo các sở, ban, ngành tổ chức rà soát, kiến nghị HĐND, UBND tỉnh điều chỉnh, loại bỏ các cơ chế, chính sách thiếu tính khả thi, làm cản trở hoạt động phát triển của doanh nghiệp và bổ sung các quy định về cơ chế phối hợp, ủy quyền, phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức, công dân không còn phù hợp.

Thứ bảy, tăng cường hiện đại hóa cơ quan hành chính, chú trọng hơn nữa việc xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị làm việc theo hướng hiện đại. Đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4. Tập trung nguồn lực triển khai theo lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử một cách đồng bộ với tiến trình cải cách hành chính nhà nước của tỉnh từ nay đến năm 2020. Tiếp tục triển khai việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 đạt hiệu quả theo quy định của Chính phủ.


Võ Viên chức - Giảng viên Trường Chính trị tỉnh Bình Định  (Cập nhật ngày 20-10-2017)    Các tin liên quan:
  Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề quý III và lễ trao tặng Huy hiệu Đảng (14-09-2017)
  Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 (25-07-2017)
  ĐẢNG BỘ VIỆN KSND TỈNH BÌNH ĐỊNH SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017 (12-07-2017)
  Chi bộ cơ quan Đảng ủy Khối sinh hoạt chuyên đề: Quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng hằng năm; phương pháp lập hồ sơ lưu 01 cuộc kiểm tra, giám sát. (29-06-2017)
  Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2017 (10-04-2017)
       Thông báo
       Hình ảnh hoạt động
         Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
             Thống kê người dùng
  Đang online:               7
  Số lượt truy cập: 1165552
Tạp chí Đảng Cộng Sản
Tạp chí Xây dựng Đảng
Tạp chí Công sản
Báo Bình Định
Binh Dinh Portal
Mục Nhắc nhở
Bản quyền thuộc về: ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH .
Địa chỉ: 04 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
ĐT: 0256. 3811425
Chịu trách nhiệm nội dung: LÊ BÌNH THANH - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định