Cách đây 95 năm, Cách mạng XHCN Tháng Mười Nga - cuộc cách mạng vô sản đầu tiên thắng lợi trên một phần sáu diện tích trái đất, chặt đứt mắt xích yếu nhất trong sợi dây chuyền đế quốc chủ nghĩa, mở đầu thời đại mới - thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới.

Lãnh tụ V. I. Lenin từ Phần Lan bí mật trở về nước trực tiếp lãnh đạo thành công Cách mạng tháng 10 Nga. Ảnh History Conflicts

Thắng lợi của cách mạng Tháng Mười đã chứng minh một cách sinh động nhất tính chất triệt để, sâu sắc và toàn diện của cách mạng XHCN so với bất kỳ cuộc cách mạng xã hội nào trước đó. Từ Cách mạng Tháng Mười, lịch sử cách mạng Nga đã ghi những trang vàng chói lọi: xoá bỏ hoàn toàn ách áp bức bóc lột của CNTB cùng những tàn tích của chế độ chuyên chế Nga Hoàng. Lần đầu tiên trong lịch sử nước Nga, chính quyền Xô viết - chính quyền của công nông và những người lao động từ những ngày đầu thiết lập đã tuyên bố những sắc lệnh nổi tiếng: Sắc lệnh về hoà bình và Sắc lệnh về ruộng đất, đồng thời công bố hàng loạt chính sách ưu việt: ngày làm 8 giờ; giáo dục không mất tiền; bảo hiểm xã hội; tự do tín ngưỡng; nam nữ bình đẳng; tách nhà thờ khỏi nhà trường và tách nhà trường khỏi nhà thờ; xoá bỏ ngay các hiệp ước mà Nga Hoàng đã ký với các nước.

Cách mạng Tháng Mười không chỉ đánh dấu sự ra đời của nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới mà còn đặt nền móng cho một chế độ phù hợp nhất với lợi ích căn bản của con người. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười đã khai phá con đường đi lên CNXH, con đường dẫn đến khả năng sáng tạo to lớn và triệt để nhằm giải phóng đông đảo quần chúng bị áp bức bóc lột. Cách mạng Tháng Mười chứng minh sức mạnh sáng tạo của con người, của giai cấp vô sản và nhân dân lao động trong cuộc đấu tranh tự giải phóng và mở đầu sự nghiệp kiến tạo xã hội mới chưa từng có trong lịch sử. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười đã mở ra những trang sử cách mạng Nga và lịch sử thế giới ghi những thành tựu vô cùng to lớn của công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô, từ một nước Nga tiểu nông, lạc hậu, chỉ trong thời gian ngắn đã trở thành một cường quốc trên các lĩnh vực kinh tế, quân sự. Chính từ sức mạnh hùng hậu về vật chất - kỹ thuật và đời sống tinh thần của chế độ ưu việt mà Liên Xô đã trở thành lực lượng quyết định nhất cứu nhân loại khỏi thảm hoạ diệt chủng bởi chủ nghĩa phát xít trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai.

Dưới tác động ảnh hưởng vô cùng to lớn của Cách mạng Tháng Mười và chế độ XHCN ở Liên Xô, sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai, CNXH đã trở thành một hệ thống trên thế giới. Phong trào giải phóng dân tộc, phong trào đấu tranh cho tiến bộ hoà bình, từ Cách mạng Tháng Mười đã được thức tỉnh, cổ vũ đã trở thành những làn sóng to lớn trong thế kỷ XX.

Cách mạng Tháng Mười là một mốc đầu tiên đánh dấu thắng lợi vĩ đại của học thuyết Mác - Lênin đối với các tư tưởng phản động và các khuynh hướng cơ hội chủ nghĩa trong phong trào công nhân quốc tế. Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười, chủ nghĩa xã hội khoa học từ lý luận đã trở thành hiện thực. Từ đó đến nay chủ nghĩa cộng sản đã trở thành lẽ sống, niềm tin hy vọng của nhân dân lao động. CNXH đã trở thành hiện thực sinh động từ châu Âu sang châu Á đến châu Mỹ- La tinh. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười cũng như của các cuộc cách mạng nhân dân từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai đến nay và cả những gì đã và đang diễn ra ở các nước trong Liên bang Xô viết (trước đây), ở các nước Đông Âu đã chứng minh giá trị vĩ đại và sức sống mãnh liệt, tính vĩnh hằng của chủ nghĩa Mác – Lênin, đỉnh cao trí tuệ của nhân loại, vũ khí sắc bén và không có gì có thể thay thế của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trong cuộc đấu tranh xoá bỏ chế độ cũ, xây dựng chế độ mới. Chính vì thế, mặc dù bị bọn cơ hội xét lại và các lực lượng thù địch luôn tìm cách xuyên tạc, bôi nhọ, phủ nhận, nhưng từ sau Cách mạng Tháng Mười, chủ nghĩa Mác – Lênin được truyền bá nhanh chóng trên khắp hành tinh, trở thành kim chỉ nam, ngọn đuốc luôn toả sáng soi đường, dẫn dắt, thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới. Sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai, hơn một tỷ người trên các lục địa Âu, Á, Mỹ-La tinh, đã đi lên CNXH với các hình thức khác nhau. Vào thời gian đó, trong hệ thống TBCN giai cấp công nhân và nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của các Đảng Cộng sản và công nhân đã dấy lên một cao trào cách mạng sôi nổi chưa từng có của hàng triệu quần chúng đang khát khao độc lập dân tộc, dân chủ, hoà bình, tiến bộ xã hội và CNXH.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười cho thấy trong thời đại ngày nay, sự kết hợp tất yếu và tự nhiên giữa cuộc đấu tranh vì dân chủ và cuộc đấu tranh vì CNXH, giữa dân chủ và CNXH chẳng những là mục tiêu mà còn là động lực mạnh mẽ thúc đẩy tiến bộ xã hội, đưa xã hội loài người tới tự do công bằng, bình đẳng và văn minh.

Cách mạng Tháng Mười đã chứng minh rằng, bất cứ một chế độ xã hội nào mà đã tỏ ra lỗi thời trong lịch sử, dù có tàn bạo đến đâu, có công cụ bạo lực phản cách mạng đến mức nào cũng đều có thể bị đánh đổ, kể cả khi kẻ thù của cách mạng sử dụng những thủ đoạn phát xít cực kỳ dã man để đàn áp những nguyện vọng chính đáng và bức thiết của quần chúng lao động. Khi sự thống trị của giai cấp cầm quyền đã đến mức quần chúng nhân dân không thể chịu đựng được nữa, khi giai cấp công nhân và nhân dân lao động đã vùng dậy đấu tranh dưới sự dẫn đường của một đường lối chính trị đúng đắn của một Đảng mác-xít chân chính.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga đã tác động, ảnh hưởng to lớn tới cách mạng Việt Nam ngay từ khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tiếp thu tư tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp của Lênin và từ đó với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng Việt Nam đã chuyển sang một bước ngoặt mới. Đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiếp thu và vận dụng một cách sáng tạo những bài học quý giá của Cách mạng Tháng Mười vào công cuộc đấu tranh giành và giữ độc lập dân tộc, đó là bài học về xây dựng Đảng, xây dựng và củng cố chính quyền nhà nước kiểu mới, chính sách đoàn kết dân tộc, chính sách liên minh công nông, việc xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng đến những bài học về thời cơ cách mạng, phân hoá kẻ thù, về khởi nghĩa vũ trang…

Trước hết, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra tính triệt để của Cách mạng Tháng Mười Nga: “Trong thế giới bây giờ chỉ có Cách mạng Tháng Mười Ngalà đã thành công và thành công đến nơi”. Nhận xét như vậy, vì trên cơ sở Người so sánh với các cuộc cách mạng trước đó (Cách mạng pháp, cách mạng Mỹ): “Cách mạng Pháp cũng như cách mệnh Mỹ, nghĩa là cách mệnh tư bản. Cách mệnh không đến nơi…”. Tính triệt để hay “đến nơi”, theo Bác, chính là mức độ giải phóng cho nhân dân lao động, là chính quyền có thuộc về đông đảo quần chúng nhân dân lao động hay không. Người chỉ rõ, Cách mạng Tháng Mười Nga đến nơi vì: “…dân chúng được hưởng cái hạnh phúc, tự do, bình đẳng thực sự, không phải tự do và bình đẳng giả dối như đế quốc chủ nghĩa Pháp khoe khoang bên An Nam”, còn cách mạng Pháp “không đến nơi” vì: “…tiếng là cộng hòa dân chủ, kỳ thực trong thì nó tước lục công nông, ngoài thì nó áp bức thuộc địa. Cách mệnh đã bốn lần rồi mà nay công nông Pháp hãy còn phải mưu cách mệnh một lần nữa mới hòng thoát khỏi vòng áp bức…”.

Như vậy, tính triệt để của cách mạng Tháng mười Nga đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận thức một cách rất sâu sắc. Đó là, chính quyền thuộc về tay đại đa số quần chúng nhân dân lao động. Nếu chính quyền còn nằm trong tay “một bọn ít người”-bọn tư bản, thì cách mạng không triệt để, “chưa đến nơi”. Bên cạnh đó, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh tính triệt để của một cuộc cách mạng còn thể hiện ở chỗ: giải phóng nhân dân lao động khỏi ách áp bức, bóc lột một cách triệt để và đem lại hạnh phúc, tự do và bình đẳng thực sự cho họ.

Từ nhận thức về tính triệt để của Cách mạng Tháng Mười Nga, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “cách mạng Việt Nam muốn thành công phải đi theo con đường cách mạng Tháng Mười Nga”. Khẳng định cách mạng Việt Nam theo cách mạng Tháng Mười Nga.

Theo Người những bài học quý của Cách mạng Tháng Mười Nga mà cách mạng Việt Nam phải tiếp thu và thực hiện đó là:

Một là, Cần có sự lãnh đạo của đảng cách mạng chân chính của giai cấp công nhân toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân.

Hai là, Thực hiện cho được liên minh công nông.

Ba là, Dùng bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng, giành lấy chính quyền.

Bốn là, Không ngừng tăng cường và củng cố nền chuyên chính vô sản.

Năm là, Tinh thần cách mạng triệt để.

Sáu là, Kết hợp chặt chẽ lòng yêu nước với tinh thần quốc tế vô sản.

Lịch sử Việt Nam chứng minh nhận định trên của người là hoàn toàn đúng đắn.

Chính đi theo Cách mạng Tháng Mười, nhân dân Việt Nam đã làm nên Cách mạng Tháng Tám, mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước - kỷ nguyên độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược của các đế quốc sừng sỏ, giành độc lập hoàn toàn cho đất nước, nêu gương sáng cho sự nghiệp đấu tranh của các dân tộc bị áp bức trên thế giới.

Ngày nay, chủ nghĩa Mác - Lênin, Cách mạng Tháng Mười vẫn là niềm tin, lý tưởng, sức mạnh tiếp tục soi sáng con đường đổi mới theo định hướng XHCN ở nước ta, giúp Đảng ta và nhân dân ta giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Dẫu rằng thế giới hiện nay đang diễn ra những biến đổi to lớn và rất phức tạp nhưng Cách mạng Tháng Mười vẫn là một biểu tượng sáng ngời, là “mặt trời chói lọi” của thời đại ngày nay. Cách mạng Tháng Mười không chỉ mang giá trị của một cuộc cách mạng chính trị, mà còn là thành quả của văn hoá, văn minh nhân loại. Với ý nghĩa đó, Cách mạng Tháng Mười sẽ sống mãi với xã hội loài người, với sự nghiệp đổi mới theo định hướng XHCN của chúng ta.


Võ Viên chức - Giảng viên Trường Chính trị tỉnh Bình Định  (Cập nhật ngày 20-10-2017)    Các tin liên quan:
  CHÚ TRỌNG XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN (09-10-2017)
  Phòng, chống “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” từ tổ chức cơ sở đảng (12-06-2017)
  Xây dựng đạo đức cách mạng - Nền gốc của Đảng (18-04-2017)
  Chữa "Bệnh suy thoái" (18-04-2017)
  Di huấn chính trị của đồng chí Trường Chinh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua bài báo “Nhiệm vụ cần kíp của dân tộc Việt Nam” (09-02-2017)
       Thông báo
       Hình ảnh hoạt động
         Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
             Thống kê người dùng
  Đang online:               33
  Số lượt truy cập: 1165579
Tạp chí Đảng Cộng Sản
Tạp chí Xây dựng Đảng
Tạp chí Công sản
Báo Bình Định
Binh Dinh Portal
Mục Nhắc nhở
Bản quyền thuộc về: ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH .
Địa chỉ: 04 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
ĐT: 0256. 3811425
Chịu trách nhiệm nội dung: LÊ BÌNH THANH - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định