Chi bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh là tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Bình Định. Hiện nay, Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định có 19 đảng viên. Đa số, đảng viên của Chi bộ có trình độ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị, có lập trường tư tưởng vững vàng, có nhận thức tốt về chính trị, xã hội và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực vượt mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan; có tổ chức kỷ luật trong công tác, trong xây dựng Đảng và xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh. Đây là một thuận lợi cơ bản để Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Nguyễn Lệ Thủy - Phó Bí thư Chi bộ Cơ quan trao giấy khen cho các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017

Trong năm 2017, Chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên tập trung tham mưu và giúp Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm: Tham mưu Ban Thường vụ Khối xây dựng chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối năm 2017, chương trình kiểm tra giám sát của Đảng ủy Khối; tổ chức Hội nghị triển khai, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, năm, sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Hội nghị triển khai học tập, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017; tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tổ chức Tọa đàm “Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên”, “Nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”; tổ chức 12 hội nghị thông tin và chuyên đề; tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối mở 04 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đối tượng kết nạp Đảng cho336 quần chúng ưu tú; 03 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới cho 238 đảng viên mới kết nạp; 01 lớp hoàn chỉnh sơ cấp lý luận chính trị cho 99 học viên và cấp giấy xác nhận trình độ tương đương sơ cấp lý luận chính trị cho 43 cán bộ, đảng viên đủ tiêu chuẩn; tổ chức 02 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức lý luận chính trị; mở 03 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho 441 đồng chí là cấp ủy viên cơ sở, bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; xây dựng Đề án số 04-ĐA/ĐUK, Đề án số 05-ĐA/ĐUK, Nghị quyết về cải cách thủ tục hành chính và ban hành các kế hoạch thực hiện các đề án của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trên lĩnh vực tư tưởng, tổ chức và kiểm tra, giám sát; kết nạp 333 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 349 đảng viên dự bị, kết luận tiêu chuẩn chính trị để phục vụ công tác bổ nhiệm cán bộ 114 đảng viên, chuyển sinh hoạt đảng 379 trường hợp, làm thủ tục đề nghị tặng và trao tặng Huy hiệu Đảng cho 42 đồng chí; kiện toàn, củng cố 08 tổ chức cơ sở đảng; kiểm tra, giám sát 22 tổ chức đảng .

          Công tác chính trị tư tưởng đã được Chi bộ quan tâm lãnh đạo thực hiện. Tất cả đảng viên đã được học tập Nghị quyết Hi nghị lần thứ tư, năm, sáu của Ban Chấp hành Trung ương đảng (khóa XII), học tập chuyên đề năm 2017. Sau khi học tập, đảng viên đã viết bài thu hoạch. Trong sinh hoạt chi bộ, đã tổ chức 09 buổi sinh hoạt chuyên đề, trong đó 05 chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; hàng tháng, các đảng viên được sinh hoạt tư tưởng Hồ Chí Minh. Sau học tập, đảng viên, cán bộ và quần chúng trong chi bộ xây dựng kế hoạch làm theo, cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2017 và cam kết không vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Công tác xây dựng đảng và đảng viên đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Chi bộ xây dựng kế hoạch bồi dưỡng quần chúng ưu tú; kế hoạch sửa chữa các khuyết điểm năm 2016 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); kế hoạch giải quyết các vấn đề hạn chế nổi cộm của chi bộ năm 2017; thông qua việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề 2017 để nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình của đảng viên. Sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ hàng tháng nghiêm túc, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần phê và tự phê bình được phát huy. Chi ủy đã tiến hành kiểm điểm năm 2017; Chi bộ đã đánh giá phân loại đảng viên, kết quả: 04/19 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 15/19 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ tự chấm 98 điểm, đề nghị Đảng ủy Khối công nhận trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Công tác kiểm tra, giám sát đã được tăng cường. Ngay từ đầu năm, Chi bộ đã ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát đúng nội dung, thực hiện đúng thời gian. Qua kiểm tra và giám sát, 14 đảng viên được kiểm tra và giám sát đều chấp hành tốt các nội dung được kiểm tra, giám sát.

Công đoàn Cơ quan đã lãnh đạo, chỉ đạo công đoàn cơ quan duy trì và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động. Đảng viên trong chi bộ tích cực tham gia các hoạt động do công đoàn cấp trên và khối thi đua các ban đảng tỉnh, nữ công Khối đảng tổ chức và đạt được những kết quả cao: giải nhì giải bóng chuyền nam nữ do Ban thi đua Khối Đảng tổ chức, giải nhì cắm hoa do nữ công Khối đảng tổ chức; tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động xã hội; tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ XIV nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Có thể khẳng định rằng, công tác xây dựng Đảng năm 2017 của Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định có nhiều chuyển biến tích cực. Cán bộ đảng viên giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Chi bộ đã triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã mang lại nhiều kết quả tốt trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và trên các mặt công tác, được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đánh giá cao.

          Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng tại Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối năm 2017 cũng còn những tồn tại, hạn chế: Một số ít cán bộ, đảng viên còn thụ động trong việc tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan ở một số mặt còn chậm; một số ít đảng viên chưa chấp hành tốt giờ giấc làm việc và nộp bài thu hoạch còn chậm; tinh thần tự phê bình và phê bình ở một số ít đảng viên còn hạn chế.

          Để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng năm 2018, Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối cần tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

Một là, lãnh đạo cán bộ, đảng viên đề cao tinh thần trách nhiệm, tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chủ động sáng tạo làm tốt chức năng tham mưu, nghiên cứu, đề xuất với lãnh đạo cơ quan về những vấn đề cần thiết; cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Hai là, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, của tổ chức đảng cấp trên và các thông tin thời sự trong nước, trong tỉnh và thời sự quốc tế cho đảng viên trong Chi bộ; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng và diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện tốt các nội dung trong Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 27/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 14-KH/ĐUK ngày 05/10/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức học tập và quán triệt chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện của cán bộ, đảng viên.

Ba là, thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Cấp ủy Chi bộ; thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; tiếp tục duy trì sinh hoạt Cấp ủy, Chi bộ đúng quy định, tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo kế hoạch đề ra.

Bốn là, xây dựng và thực hiện tốt Chương trình kiểm tra, giám sát của Chi bộ năm 2018.

            Năm là, lãnh đạo công đoàn hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Công đoàn và chỉ đạo của Công đoàn viên chức tỉnh. Lãnh đạo đảng viên trong chi bộ tích cực tham gia các hoạt động do công đoàn cấp trên và khối thi đua các ban đảng tỉnh, nữ công Khối đảng tổ chức.


Đồng chí Trần Thị Lý - BTC ĐUK  (Cập nhật ngày 12-01-2018)    Các tin liên quan:
  Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng dành cho cấp ủy cơ sở và bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở (27-11-2017)
  Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng (đợt 07/11/2017) (07-11-2017)
  Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức các hoạt động hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại xã Cát Tân, huyện Phù Cát (26-09-2017)
  Đoàn Khối các cơ quan tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2017 (19-09-2017)
  Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh: Trao Huy hiệu 30, 45 năm tuổi Đảng cho đảng viên (01-09-2017)
       Thông báo
       Hình ảnh hoạt động
         Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
             Thống kê người dùng
  Đang online:               27
  Số lượt truy cập: 1165573
Tạp chí Đảng Cộng Sản
Tạp chí Xây dựng Đảng
Tạp chí Công sản
Báo Bình Định
Binh Dinh Portal
Mục Nhắc nhở
Bản quyền thuộc về: ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH .
Địa chỉ: 04 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
ĐT: 0256. 3811425
Chịu trách nhiệm nội dung: LÊ BÌNH THANH - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định