Di huấn chính trị của đồng chí Trường Chinh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua bài báo “Nhiệm vụ cần kíp của dân tộc Việt Nam”
TCCSĐT - Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 110 năm ngày sinh của đồng chí Trường Chinh (09-2-1907 - 09-2-2017), nhà lãnh đạo tiền bối, kỳ cựu của Đảng và Nhà nước, bài viết này đề cập tới quan điểm của đồng chí qua bài báo “Nhiệm vụ cần kíp của dân tộc Việt Nam”, được viết cách đây 71 năm, nhưng rất có ý nghĩa đối với cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà Đảng ta đang kiên quyết triển khai theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng ¬– một yêu cầu cấp bách hiện nay
Đại hội XII của Đảng ta đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2015-2020 với 10 giải pháp cơ bản, đồng bộ, trong đó nhấn mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng mà trọng tâm là đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

9 biểu hiện "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa"
Từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống sẽ dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là một bước ngắn, thậm chí là rất ngắn.

9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống
Mỗi cán bộ, đảng viên cần rà soát soi mình trong 9 biểu hiện đó, thì mình có biểu hiện nào? ở mức độ gì? để tự giác kiểm điểm, nhận để sửa chữa; đồng thời trong tự phê bình cho đồng chí mình cũng chỉ ra những suy thoái mà đồng chí mình chưa thấy, hoặc lẫn tránh, nhằm cùng nhau tiến bộ.

9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị
Các chi, đảng bộ cơ sở và mỗi cán bộ, đảng viên cần rà soát soi mình trong 9 biểu hiện đó, thì mình có biểu hiện nào? ở mức độ gì? để tự giác kiểm điểm, nhận để sửa; đồng thời trong tự phê bình cho đồng chí mình, chỉ ra những suy thoái mà đồng chí mình chưa thấy, hoặc lẫn tránh, nhằm cùng nhau tiến bộ.
Các tin liên quan:
  Những hạn chế, yếu kém của 5 năm (2010 – 2015) Phải sớm khắc phục
  Một số bài học của 30 năm đổi mới
  10 nhiệm vụ xây dựng Đảng
  Sáu nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ Đại hội XII
  Thành quả của 5 năm nhiệm kỳ 2010 - 2015
       Thông báo
       Hình ảnh hoạt động
             Thống kê người dùng
  Đang online:               4
  Số lượt truy cập: 368647
Tạp chí Đảng Cộng Sản
Tạp chí Xây dựng Đảng
Tạp chí Công sản
Báo Bình Định
Binh Dinh Portal
Bản quyền thuộc về: ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH .
Địa chỉ: 04 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
ĐT: 056. 3811425
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN BÁ TRÀ - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định