Phòng, chống “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” từ tổ chức cơ sở đảng
Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) ban hành Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Nghị quyết chỉ rõ 27 biểu hiện của 3 nhóm suy thoái về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Đây là quyết tâm chính trị cao của Đảng nhằm giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng. Thực hiện có kết quả Nghị quyết này cần có nhiều giải pháp đồng bộ ngay từ tổ chức cơ sở đảng.

Xây dựng đạo đức cách mạng - Nền gốc của Đảng
Xây hựng Đảng về đạo đức là xây dựng cái nền gốc tinh thần vững chắc của Đảng, đảm bảo cho toàn bộ hoạt động của Đảng ngang tầm với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” xứng đáng với vai trò là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời của nhân dân lao động và của dân tộc.

Chữa "Bệnh suy thoái"
Điều khẳng định rất rõ: từ ngày Đảng ta ra đời cho đến nay 87 năm, Đảng đề ra đường lối đúng đắn, lãnh đạo giành thắng lợi to lớn và có ý nghĩa lịch sử - Sự thật đã chứng minh hùng hồn đó. Những thành tựu khởi sắc về bộ mặt xã hội của đất nước ta nói chung và từng địa phương nói riêng đã mang lại một diện mạo mới. Điều đó, là sự thật chứng minh rõ ràng minh bạch không thể nào phủ nhận. Tuy nhiên bên cạnh những thành tích, tự hào là chính đáng, nhưng nhìn nhận một cách thẳng thắn thì trong nội bộ đang có một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Di huấn chính trị của đồng chí Trường Chinh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua bài báo “Nhiệm vụ cần kíp của dân tộc Việt Nam”
TCCSĐT - Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 110 năm ngày sinh của đồng chí Trường Chinh (09-2-1907 - 09-2-2017), nhà lãnh đạo tiền bối, kỳ cựu của Đảng và Nhà nước, bài viết này đề cập tới quan điểm của đồng chí qua bài báo “Nhiệm vụ cần kíp của dân tộc Việt Nam”, được viết cách đây 71 năm, nhưng rất có ý nghĩa đối với cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà Đảng ta đang kiên quyết triển khai theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng ¬– một yêu cầu cấp bách hiện nay
Đại hội XII của Đảng ta đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2015-2020 với 10 giải pháp cơ bản, đồng bộ, trong đó nhấn mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng mà trọng tâm là đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Các tin liên quan:
  9 biểu hiện "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa"
  9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống
  9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị
  Những hạn chế, yếu kém của 5 năm (2010 – 2015) Phải sớm khắc phục
  Một số bài học của 30 năm đổi mới
       Thông báo
       Hình ảnh hoạt động
             Thống kê người dùng
  Đang online:               6
  Số lượt truy cập: 405664
Tạp chí Đảng Cộng Sản
Tạp chí Xây dựng Đảng
Tạp chí Công sản
Báo Bình Định
Binh Dinh Portal
Bản quyền thuộc về: ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH .
Địa chỉ: 04 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
ĐT: 056. 3811425
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN BÁ TRÀ - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định