Giá trị to lớn của Cách mạng Tháng Mười đối với cách mạng xã hội chủ nghĩa nói chung và cách mạng xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói riêng
Cách đây 95 năm, Cách mạng XHCN Tháng Mười Nga - cuộc cách mạng vô sản đầu tiên thắng lợi trên một phần sáu diện tích trái đất, chặt đứt mắt xích yếu nhất trong sợi dây chuyền đế quốc chủ nghĩa, mở đầu thời đại mới - thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới.

CHÚ TRỌNG XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN
Đây là một trong mười nội dung quan trọng, được Đảng ta đặt ở vị trí hàng đầu của công tác xây dựng Đảng, bảo đảm cho Đảng luôn giữ vững bản chất cách mạng, xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiền phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Vì vậy, Đại hội XII của Đảng chỉ rõ các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản để xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị như sau:

Phòng, chống “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” từ tổ chức cơ sở đảng
Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) ban hành Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Nghị quyết chỉ rõ 27 biểu hiện của 3 nhóm suy thoái về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Đây là quyết tâm chính trị cao của Đảng nhằm giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng. Thực hiện có kết quả Nghị quyết này cần có nhiều giải pháp đồng bộ ngay từ tổ chức cơ sở đảng.

Xây dựng đạo đức cách mạng - Nền gốc của Đảng
Xây hựng Đảng về đạo đức là xây dựng cái nền gốc tinh thần vững chắc của Đảng, đảm bảo cho toàn bộ hoạt động của Đảng ngang tầm với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” xứng đáng với vai trò là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời của nhân dân lao động và của dân tộc.

Chữa "Bệnh suy thoái"
Điều khẳng định rất rõ: từ ngày Đảng ta ra đời cho đến nay 87 năm, Đảng đề ra đường lối đúng đắn, lãnh đạo giành thắng lợi to lớn và có ý nghĩa lịch sử - Sự thật đã chứng minh hùng hồn đó. Những thành tựu khởi sắc về bộ mặt xã hội của đất nước ta nói chung và từng địa phương nói riêng đã mang lại một diện mạo mới. Điều đó, là sự thật chứng minh rõ ràng minh bạch không thể nào phủ nhận. Tuy nhiên bên cạnh những thành tích, tự hào là chính đáng, nhưng nhìn nhận một cách thẳng thắn thì trong nội bộ đang có một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Các tin liên quan:
  Di huấn chính trị của đồng chí Trường Chinh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua bài báo “Nhiệm vụ cần kíp của dân tộc Việt Nam”
  Xây dựng, chỉnh đốn Đảng ¬– một yêu cầu cấp bách hiện nay
  9 biểu hiện "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa"
  9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống
  9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị
       Thông báo
       Hình ảnh hoạt động
             Thống kê người dùng
  Đang online:               16
  Số lượt truy cập: 429791
Tạp chí Đảng Cộng Sản
Tạp chí Xây dựng Đảng
Tạp chí Công sản
Báo Bình Định
Binh Dinh Portal
Bản quyền thuộc về: ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH .
Địa chỉ: 04 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
ĐT: 056. 3811425
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN BÁ TRÀ - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định