Tổ chức thực hiện Nghị quyết – một yếu tố xây dựng đảng trong sạch vững mạnh
Một trong các khâu đăc biệt quan trọng sau khi tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, đó là triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết trong thực tiễn cuộc sống: Nếu chỉ dừng lại ở học tập, quán triệt mà không làm tốt khâu triển khai thực hiện thì Nghị quyết không thể đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là một yêu cầu khách quan của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhất là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang đặt ra nhiều thách thức mới, để đáp ứng được chiến lược phát triển ở mỗi địa phương, đơn vị nói riêng và đất nước nói chung. Vì vậy, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Tự soi, tự sửa suy thoái - nhân tố thành công xây dựng đảng
Một trong những giải pháp quan trọng quyết định để Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đi vào cuộc sống một cách thiết thực hiệu quả, thì ngoài sự góp ý của tập thể cho cá nhân, thì không thể thiếu nhân tố tự thân, tự giác, tự soi, tự sửa chữa những suy thoái của chính mình thật sự nghiêm túc, đó là nhân tố thành công trong công tác xây dựng Đảng nói chung và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng nói riêng. Đó chính là đánh giá sự chuyển biến tốt hay không tốt của mỗi tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên trong việc tự phê bình và phê bình, cũng như tiến hành phân loại tổ chức cơ sở đảng, xếp loại đảng viên.

Giá trị to lớn của Cách mạng Tháng Mười đối với cách mạng xã hội chủ nghĩa nói chung và cách mạng xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói riêng
Cách đây 95 năm, Cách mạng XHCN Tháng Mười Nga - cuộc cách mạng vô sản đầu tiên thắng lợi trên một phần sáu diện tích trái đất, chặt đứt mắt xích yếu nhất trong sợi dây chuyền đế quốc chủ nghĩa, mở đầu thời đại mới - thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới.

CHÚ TRỌNG XÂY DỰNG ĐẢNG VỀ CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN
Đây là một trong mười nội dung quan trọng, được Đảng ta đặt ở vị trí hàng đầu của công tác xây dựng Đảng, bảo đảm cho Đảng luôn giữ vững bản chất cách mạng, xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiền phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Vì vậy, Đại hội XII của Đảng chỉ rõ các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản để xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị như sau:
Các tin liên quan:
  Phòng, chống “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” từ tổ chức cơ sở đảng
  CẢM NGHĨ VỀ MỘT NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG
  Xây dựng đạo đức cách mạng - Nền gốc của Đảng
  Chữa "Bệnh suy thoái"
  Di huấn chính trị của đồng chí Trường Chinh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua bài báo “Nhiệm vụ cần kíp của dân tộc Việt Nam”
       Thông báo
       Hình ảnh hoạt động
             Thống kê người dùng
  Đang online:               41
  Số lượt truy cập: 863549
Tạp chí Đảng Cộng Sản
Tạp chí Xây dựng Đảng
Tạp chí Công sản
Báo Bình Định
Binh Dinh Portal
Bản quyền thuộc về: ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH .
Địa chỉ: 04 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
ĐT: 056. 3811425
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN BÁ TRÀ - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định