Song song với nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng Đảng về đạo đức là một nhiệm vụ quan trọng hiện nay. Qua đó, nhằm tạo sự chuyển biến về chất để Đảng ta tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, lãnh đạo đất nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

        Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức cho cán bộ, đảng viên; xác định đạo đức là gốc của người cách mạng. Tuy vậy, vấn đề đạo đức trong xây dựng Đảng lại chưa được đặt xứng tầm với các nội dung khác. Bên cạnh đó, tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhiều tầng lớp trong xã hội, nhất là lớp trẻ đang là vấn đề nhức nhối trong đời sống hiện nay. Vấn nạn này được coi là một trong bốn nguy cơ đe dọa đến vai trò lãnh đạo của Đảng, đòi hỏi Đảng phải đối diện và có trách nhiệm lớn đối với vấn đề văn hóa, đạo đức để xây dựng và phát triển nguồn lực con người nhằm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới. Vì vậy, Đại hội XII của Đảng xác định: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”. Đây là lần đầu tiên trong văn kiện, Đảng ta đưa thành tố “đạo đức” vào nội dung xây dựng Đảng, ngang hàng cùng với thành tố: chính trị, tư tưởng và tổ chức, coi đó là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng hiện nay.

        Trong những năm qua,các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn tỉnh Bình Định đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng như: Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên có chuyển biến rõ rệt.

        Bên cạnh đó, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) với các nội dung đảng viên kiểm điểm tự phê bình và phê bình nghiêm túc với tinh thần dân chủ, đoàn kết, bám sát 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để đối chiếu, nhận diện, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, đồng thời tiếp thu các ý kiến đóng góp, đề ra biện pháp khắc phục kịp thời, hiệu quả. Cán bộ, đảng viên đã đăng ký cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, lấy đó làm tiêu chí để đánh giá, xếp loại cuối năm.

        Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019. Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức 17 lớp triển khai, quán triệt chuyên đề cho hơn 1.305 lượt cán bộ chủ chốt, tỷ lệ tham dự bình quân đạt trên 98%; các tổ chức cơ sở đảng trong tỉnh đã tổ chức gần 700 lớp quán triệt các chuyên đề cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở với tỷ lệ tham dự bình quân đạt trên 93%; các cấp ủy đảng trong tỉnh đã hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc đưa nội dung chuyên đề hằng năm vào sinh hoạt thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề, ít nhất mỗi quý một lần theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 18-HD/BTCTU, ngày 04/10/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về “Khung tiêu chí nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hành động, kế hoạch, nội dung đột phá trong học tập và làm theo Bác, giải quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm; gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với việc cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969 - 2019) vào sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nhiều lực lượng tham gia… Các cấp ủy đảng đã chỉ đạo thực hiện việc xây dựng và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ công tác của từng ngành, cơ quan, đơn vị, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ. Đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh đã có 59.849 đảng viên xây dựng cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2019, chiếm tỉ lệ 95,73% so với tổng số đảng viên.

        Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định cũng đã ban hành Quyết định kiểm tra việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Mỹ và các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy; Quyết định giám sát việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống của cán bộ theo quy định của Trung ương; việc chấp hành Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đối với 08 đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, trong đó có 05 tỉnh ủy viên, 06 giám đốc sở, ngành, 01 phó bí thư huyện ủy và 01 phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện.

        Nhìn chung, ý thức của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh Bình Định những năm gần đây đã có nhiều chuyển biến tích cực, thấy rõ trách nhiệm của mình đối với Đảng và dân tộc, luôn đề cao ý thức tự giác trong việc thực hiện Nghị quyết; những khuyết điểm, hạn chế đã được nêu và góp ý trong hội nghị kiểm điểm, tự phê bình đã được từng cán bộ, đảng viên tiếp thu với tinh thần cầu thị, chủ động đề ra các biện pháp khắc phục.

        Có thể khẳng định, xây dựng Đảng về đạo đức thực chất là xây dựng văn hóa Đảng, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng. Đó vừa là phương diện hợp thành của nội dung xây dựng Đảng, vừa là nhân tố đảm bảo thành công cho xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Bởi lẽ, cán bộ, đảng viên có đạo đức trong sáng thì chính trị, tư tưởng sẽ trong sáng, tổ chức sẽ đoàn kết, vững mạnh, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được khẳng định trong thực tiễn.


Thiên Trúc - BTC TU  (Cập nhật ngày 17-12-2019)    Các tin liên quan:
  Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc (15-11-2019)
  Bài 1: Cán bộ trước hết 'phải làm mực thước cho người ta bắt chước' (30-10-2019)
  Kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ viết bài báo Dân vận (15.10.1949 - 15.10.2019) (14-10-2019)
  Qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Bình Định (11-09-2019)
  Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) (10-09-2019)
       Thông báo
       Hình ảnh hoạt động
         Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
             Thống kê người dùng
  Đang online:               8
  Số lượt truy cập: 1894449
Tạp chí Đảng Cộng Sản
Tạp chí Xây dựng Đảng
Tạp chí Công sản
Báo Bình Định
Bí thư chi bộ giỏi
Hội thi Báo cáo viên giỏi
Mục Nhắc nhở
Bản quyền thuộc về: ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH .
Địa chỉ: 04 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
ĐT: 0256. 3811425
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN HỮU LỘC - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định