Trong năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính đã kịp thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan; Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XII) và xây dựng Chương trình hành động thực hiện của cấp ủy, người đứng đầu trong toàn Đảng bộ. Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ X của BCH Trung ương Đảng (Khóa XII); Phổ biến nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của BCH Trung ương về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 58-KH/TU, ngày 05/7/2019 của Tỉnh ủy Bình Định và Hướng dẫn số 23-HD/BTCTU, ngày 21/10/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Kế hoạch số 108-KH/ĐU, ngày 01/8/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của BCH Trung ương về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Toàn thể đảng viên, cán bộ và quần chúng trong cơ quan tham gia đầy đủ các hội nghị triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, các hội nghị thông tin và chuyên đề do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức;

     Triển khai kế hoạch công tác chính trị tư tưởng cho các Chi bộ và đảng viên. Kịp thời định hướng công tác tuyên truyền cho các chi bộ trực thuộc, thông qua sinh hoạt hàng tháng, Cấp ủy đã phổ biến thông tin thời sự trong nước, thế giới và tình hình về biển đông theo bản tin nội bộ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn; chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhân các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Từ đó cán bộ, đảng viên có nhận thức đúng đắn về tư tưởng chính trị, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới của đất nước; thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội dung nghị quyết Đảng bộ đã đề ra.

     Kết quả đạt được đã hòa thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm. Triển khai xây dựng dự toán và điều hành ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tham mưu đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kịp thời những khoản chi đột xuất, bức thiết khác phát sinh ngoài dự toán nhằm tháo gỡ những khó khăn cho các ngành, các cấp.

     Đảng ủy Sở Tài chính đã chỉ đạo nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh ban hành một số văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Thông tư số 119/2018/TT-BTC, ngày 05/12/2018 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Công văn số 11456/BTC-NSNN, ngày 26/9/2019 về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2019, cụ thể như sau:

     - Về thu ngân sách nhà nước (số liệu ngày 31/12/2019): Dự toán tổng thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn tỉnh (chưa kể thu chuyển nguồn, thu bổ sung cân đối, bổ sung mục tiêu) là 9.991.100 triệu đồng (dự toán điều chỉnh), thực hiện là 13.431.829 triệu đồng, vượt 34,4% so dự toán năm và tăng 49,2% so cùng kỳ.

     - Về chi ngân sách địa phương: Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện là 15.314.039 triệu đồng, vượt 8,4% dự toán năm và tăng 14,2% so cùng kỳ.

     Việc điều hành chi ngân sách năm 2019 của các cấp chính quyền địa phương trong khả năng cân đối nguồn thu của địa phương, đã bám sát theo dự toán được HĐND các cấp thông qua và cơ bản đáp ứng kịp thời các khoản chi cần thiết, bức xúc khác. Đặc biệt, trong chi thường xuyên, ngân sách địa phương đã dành một phần kinh phí đáng kể để cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở và mua sắm trang thiết bị cho ngành y tế, giáo dục và nâng cấp mở rộng các tuyến đường do tỉnh quản lý. Kịp thời tham mưu UBND tỉnh thực hiện chi hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do Dịch tả lợn Châu Phi, hỗ trợ kinh phí duy trì đàn lợn giống gốc phục vụ tái tạo đàn sau khi khống chế dịch tả lợn Châu Phi; kinh phí để cho người lao động vay vốn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo quy định; chương trình Bê tông hóa giao thông nông thôn và Kiên cố hóa kênh mương; chi trả công tác bồi thường, GPMB cho các công trình trong điểm của tỉnh.

     Bên cạnh đó công tác thẩm tra quyết toán và phê duyệt dự án hoàn thành được chú trọng và có hiệu quả đã hoàn thành thẩm tra, phê duyệt quyết toán 475 dự án với giá trị quyết toán là 1.370 tỷ đồng; Công tác quản lý tài chính doanh nghiệp nhà nước được tăng cường, bảo toàn phát triển vốn, công tác cố phần hóa các doanh nghiệp nhà nước cơ bản đã hoàn thành theo Quyết định Thủ tướng Chính phủ quy định,đã hoàn thành công tác thoái vốn tại 09/11 doanh nghiệp. Số lượng doanh nghiệp còn phải thực hiện thoái vốn tính đến 31/10/2019 là 02 doanh nghiệp. Công tác quản lý tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh đã đi vào nề nếp, hoàn thành sắp xếp, xử lý nhà đấtSở Tài chính đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành quyết định giữ lại tiếp tục sử dụng 2.977 cơ sở nhà đất; thu hồi 32 cơ sở nhà đất. Đối với cơ sở nhà đất sau thu hồi, đã tham mưu trình UBND tỉnh thực hiện việc giao, bán 15/32 cơ sở nhà đất theo các bước quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP, ngày 31/12/2017 của Chính phủ. Đồng thời, trình UBND tỉnh ban hành quyết định bán 21 cơ sở nhà đất và thay đổi phương án sắp sắp xếp lại, xử lý nhà đất đối với 31 cơ sở nhà, đất.Công tác mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung: đã triển khai thực hiện 21 gói thầu mua sắm tập trung với tổng giá trị dự toán được duyệt là 243.551 triệu đồng, giá trị trúng thầu là 216.453 triệu đồng, tiết kiệm cho ngân sách 27.098 triệu đồng. Các tài sản được mua sắm đều đảm bảo đúng chất lượng, yêu cầu và đáp ứng nhu cầu hoạt động chuyên môn của các cơ quan, đơn vị.Công tác quản lý giá đã thực hiện việc công bố danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá, đăng ký giá, kê khai giá và công bố áp dụng các biện pháp bình ổn giá trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

     Công tác thanh tra tài chính chuyên sâu và mở rộng phạm vi hơn, góp phần ngăn ngừa chấn chỉnh những sai phạm đã xảy ra, hàng năm hoàn thành kế hoạch thanh tra. Công tác CCHC được triển khai đồng bộ và tích cực công bố TTHC mới ban hành 9 TTHC và bải bỏ 12 TTHC theo quy định. Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: đã thực hiện cấp mã ngân sách 3.681 hồ sơ; kê khai giá hàng hóa, dịch vụ lưu trú 1.370 hồ sơ; bán hồ sơ đấu thầu mua sắm theo phương thức tập trung là 02 gói thầu; cung cấp các đoạn mã Tabmis 37 hồ sơ. Công tác quản lý, sử dụng biên chế và quản lý CBCC từng bước đi vào nề nếp; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo cấp phòng được thực hiện công khai, dân chủ, đảm bảo đúng quy trình; công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC được quan tâm, có chất lượng.

     Công tác kiểm tra, giám sát và xây dựng Đảng: Công tác kiểm tra, giám sát là nội dung rất quan trọng trong quá trình lãnh đạo của Đảng, đây là chức năng lãnh đạo, nhiệm vụ thư­ờng xuyên của toàn Đảng. Thực hiện kiểm tra, giám sát phải đ­ược tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, thận trọng và chặt chẽ theo đúng nguyên tắc, ph­ương pháp công tác đảng. Trong năm, Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra  và các Chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên và cấp ủy viên và thực hiện việc kiểm tra đảng viên, cấp ủy viên trong năm là 22 đồng chí, đạt 100 % theo kế hoạch. Triển khai kiểm tra, giám sát các Chi bộ về ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Kiểm tra việc chỉ đạo thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; Hướng dẫn số 18-HD/BTCTU, ngày 05/10/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định; Kiểm tra việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã thực hiện tại 06/06 Chi bộ đạt 100% theo kế hoạch.

     Công tác phát triển đảng viên được quan tâm chú trọng, đầu năm đã xây dựng Kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên. Trên cơ sở đó đã chỉ đạo các Chi bộ tiến hành soát xét số quần chúng ưu tú để bồi dưỡng giúp đỡ, kết quả trong năm 2019, đã kết nạp được 02 đảng viên đúng theo kế hoạch đề ra trong năm 2019, chuyển chính thức cho 04 đảng viên dự bị. Trong năm đã tiếp nhận 02 đảng viên chuyển công tác về cơ quan và lập thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho 02 đảng viên trong đó 01 đồng chí chuyển công tác và 01 đồng chí nghỉ hưu theo chế độ.

     Công tác thi đua khen thưởng được chú trọng, hàng tháng trong các buổi sinh hoạt Chi bộ đã biểu dương đảng viên thực hiện xuất sắc nhiệm vụ đồng thời nhắc nhở cá nhân chưa hoàn thành nhiệm vụ để đề ra giải pháp thực hiện. Tổ chức hội nghị sơ kết cải cách hành chính, hội nghị đánh giá công tác đảng 06 tháng Khen thưởng 09 cá nhân đã hoàn thành tốt công tác CCHC và ứng dụng công nghệ thông tin.

     Năm 2019, trong điều kiện kinh tế, xã hội hết sức khó khăn, nhưng với sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và nỗ lực của cán bộ, công chức, đảng viên trong cơ quan, Đảng ủy Sở Tài chính đã chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.


Sở Tài chính  (Cập nhật ngày 31-01-2020)    Các tin liên quan:
  Tuổi trẻ Bình Định sôi nổi các hoạt động hướng đến chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (22-01-2020)
  công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Chi bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (20-01-2020)
  Bình Định tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019 (17-01-2020)
  Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 (15-01-2020)
  Đôi điều về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề của chi bộ (14-01-2020)
       Thông báo
       Hình ảnh hoạt động
         Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
             Thống kê người dùng
  Đang online:               12
  Số lượt truy cập: 1894503
Tạp chí Đảng Cộng Sản
Tạp chí Xây dựng Đảng
Tạp chí Công sản
Báo Bình Định
Bí thư chi bộ giỏi
Hội thi Báo cáo viên giỏi
Mục Nhắc nhở
Bản quyền thuộc về: ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH .
Địa chỉ: 04 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
ĐT: 0256. 3811425
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN HỮU LỘC - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định