Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh không bàn nhiều về đạo đức dưới dạng lý thuyết mà chủ yếu nói về thực hành đạo đức bằng cách làm gương và nêu gương. Người nhấn mạnh: “Lấy gương người tốt, việc tốt hằng ngày để giáo dục lẫn nhau là một trong những cách làm tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới và cuộc sống mới”. Người yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải làm kiểu mẫu trong công tác và lối sống, trong mọi lúc, ở mọi nơi; nói phải đi đôi với làm để quần chúng noi theo, bản thân mình không gương mẫu thì không thể nói ai được. Bài học đó có ý nghĩa thực tiễn lớn lao và vẫn còn nguyên giá trị đối với chúng ta hôm nay.

Đảng viên Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy luôn đề cao tính nêu gương trong thực thi nhiệm vụ được giao

     Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, để nêu gương thì trước hết bản thân phải làm gương trong mọi việc từ nhỏ đến lớn, trong đó, mỗi cán bộ, đảng viên cần nắm vững và giải quyết tốt ba mối quan hệ chủ yếu: đối với mình, đối với người, đối với công việc. Đối với mình phải không tự cao, tự đại, tự mãn, kiêu ngạo mà luôn học tập cầu tiến bộ, luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay, sửa đổi điều dở của bản thân, tự phê bình mình như rửa mặt hàng ngày. Đối với người, phải luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, thật thà, không dối trá, lừa lọc, có tấm lòng khoan dung, độ lượng trên tinh thần yêu thương đồng chí, đồng bào. Đối với công việc, dù trong hoàn cảnh nào cũng giữ vững nguyên tắc để việc công lên trước việc tư, đã phụ trách việc gì thì phải tận tâm, tận lực làm cho được, không sợ khó khăn, gian khổ, “việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh”.

     Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu tấm gương đạo đức mẫu mực sáng ngời về phong cách nêu gương, nói đi đôi với làm. Bác kêu gọi toàn dân tiết kiệm, căn dặn mọi người phải thực hành tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ, không xa xỉ, hoang phí, không bừa bãi, phô trương, hình thức và bản thân Người đã nghiêm túc thực hiện. Bác sống cuộc đời thanh bạch từ ăn ở đến phương tiện sử dụng phục vụ công việc hàng ngày.

     Quả thật, nêu gương có vai trò hết sức to lớn đối với việc hoàn thiện đạo đức con người. Trong gia đình, người con chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cha mẹ; người anh, người chị phải là tấm gương đối với em. Trong nhà trường, thầy cô phải là tấm gương sáng đối với học trò. Trong tổ chức, tập thể, những người lãnh đạo phải là tấm gương cho cấp dưới. Trong xã hội, tấm gương của các thể hệ đi trước đối với các thế hệ sau là điều đặc biệt quan trọng.

     Muốn nêu gương được thì lời nói phải đi đôi với việc làm. Hành động đó đối lập với nói mà không làm của những người hứa suông, hoặc “nói một đàng, làm một nẻo” của những kẻ cơ hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đạt tới sự thống nhất chặt chẽ giữa nói và làm, giữa giáo dục đạo đức và nêu gương đạo đức, đạt tới sự nhất quán giữa công việc và đời tư, giữa đạo đức vĩ nhân và đạo đức đời thường. Khi địa vị càng cao, uy tín càng lớn, Người càng ra sức tự hoàn thiện, trở thành tấm gương đạo đức trọn vẹn.

     Trong cuộc sống hằng ngày, mỗi cán bộ, đảng viên chẳng những phải có trách nhiệm tự tu dưỡng tốt để trở thành con người có đời tư trong sáng, mà còn phải là tấm gương giúp nhân dân nhìn vào đó làm những điều đúng, điều thiện, chống lại thói hư, tật xấu. Cán bộ, đảng viên phải xông xáo, nhiệt tình, sâu sát nhân dân, gương mẫu và dám chịu trách nhiệm trước dân về cả lời nói và việc làm; phải luôn quyết tâm, bền bỉ, chịu đựng gian khổ, quan tâm và tìm mọi cách giải quyết kịp thời, hiệu quả những nhu cầu mà nhân dân đặt ra, kể cả chấp nhận sự hy sinh để bảo vệ nhân dân, phấn đấu vì sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Tư tưởng đạo đức ấy đã tạo nên một phong cách nêu gương, tự giác gương mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người lãnh tụ kính yêu của cách mạng Việt Nam, người suốt đời phấn đấu, hy sinh vì đất nước, vì dân tộc, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị. Cuộc đời của Bác là một tấm gương lớn “có hiệu ứng lan tỏa, sức lôi kéo mạnh mẽ” để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân học tập và các thế hệ con cháu mãi mãi noi theo.

     Nhắc đến nêu gương, ngày 25/10/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 08-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Đây là sự tiếp nối Quy định số 47 QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về “Những điều đảng viên không được làm”; Quy định 101/QĐ-TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” và Quy định 55/QĐ-TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Như vậy đủ thấy “trách nhiệm nêu gương” của cán bộ, đảng viên đã trở nên cấp bách hơn bao giờ hết trong bối cảnh hiện nay.

     Đối với công chức, đảng viên của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh trong thời gian qua đã thực hiện tốt các quy định của Trung ương về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương trong công tác. Đa số đảng viên đề có bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực tự học, tự rèn luyện; không ngại khó khăn gian khổ, chủ động, sáng tạo; là trung tâm đoàn kết của các cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, một số ít cán bộ, đảng viên chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm, chưa thực sự mẫu mực... làm ảnh hưởng không nhỏ đến mức độ hoàn thành nhiệm vụ chung. Bởi vậy, thực hiện tốt các quy định của Trung ương về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương trong công tác là vấn đề hết sức quan trọng trong xây dựng đội ngũ đảng viên ngang tầm với nhiệm vụ hiện nay. Để thực hiện tốt các quy định của Trung ương về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương trong công tác mỗi công chức, đảng viên cần thực hiện tốt những nội dung:

     Một là, kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; thường xuyên đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

     Gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và của nhân dân. Thường xuyên học tập, nghiên cứu lý luận, tìm hiểu ngày càng sâu sắc Cương lĩnh, nghị quyết, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để vận dụng vào công việc và cuộc sống hàng ngày.

     Hai là, thực hiện nghiêm Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Đi đầu trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; sẵn sàng nhận và chịu trách nhiệm khi cơ quan, đơn vị do mình phụ trách xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và quyết tâm sửa chữa, khắc phục. Bất cứ làm việc gì, ở đâu, người cán bộ, đảng viên luôn có ý thức thường trực và phải tự rèn luyện mình theo chuẩn mực đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công, Vô tư.

     Ba là, thật sự nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị; tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đảng viên trong chi bộ và nơi cư trú; luôn luôn tự kiểm tra mình, đồng thời tìm mọi giải pháp để khắc phục các biểu hiện của các bệnh do chủ nghĩa cá nhân sinh ra, nhất là những vấn đề nhạy cảm dễ sinh ra tiêu cực đối với người cán bộ, đảng viên. Kiên quyết không nhận quà biếu với động cơ vụ lợi dưới mọi hình thức; không để cho người thân lợi dụng quyền hạn và ảnh hưởng của mình để trục lợi. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và nhũng nhiễu, gây phiền hà với các địa phương nơi quan hệ công tác và với nhân dân.

     Bốn là, trong công việc, cần nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc; hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật trong cơ quan. Gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định và sự phân công của tổ chức; chấp hành và thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, nội quy, quy chế, quy định của cơ quan.

     Hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc; chống các hiện tượng chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy bằng cấp, chạy thành tích và các biểu hiện tiêu cực khác. Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân.

     Chúng ta nhận thức được bài học sâu sắc ràng: việc nêu gương có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục nhân cách con người, cũng như thu phục nhân tâm. Phải là người chân chính, thẳng thắn, trung thực, khách quan, tỉ mỉ, nhất là trong công tác cán bộ; bình tĩnh để tránh xa những kẻ xu nịnh, tự vượt qua những cám dỗ vật chất, danh vọng, cảnh giác với biểu hiện cục bộ địa phương trong công tác cán bộ, đó là một dạng của chủ nghĩa cá nhân, nhưng rất dễ tập hợp dưới ngọn cờ “đồng hương” làm cản trở sự phát triển của đội ngũ cán bộ có phẩm chất trong sáng nhưng không cùng “ê kíp”, không cùng “lợi ích nhóm”. Một khi đã sa vào “cục bộ địa phương” hoặc “lợi ích nhóm” và quan hệ nặng về “thân quen” thì tinh thần thiếu minh mẫn, đầu óc thiếu tỉnh táo, sáng suốt... dễ nảy sinh chủ nghĩa cá nhân, cần cảnh giác loại trừ, giữ gìn phẩm chất “Chí công vô tư” như Bác Hồ đã dạy.

     Năm là, trong tự phê bình và phê bình phải thật sự cầu thị, tự giác, trung thực, chân thành, công tâm, không hữu khuynh, né tránh, chạy theo chủ nghĩa thành tích. Người đứng đầu phải là tấm gương tự phê bình và phê bình để cấp dưới làm theo.

     Hết lòng chăm lo xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ; quan tâm đến đời sống tinh thần của công chức; công tâm với cán bộ dưới quyền; hợp tác với đồng chí, đồng nghiệp để không ngừng tiến bộ. Có tình đồng chí, thương yêu lẫn nhau; thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt; kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện lợi dụng phê bình với động cơ xấu. Chân thành giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công tác và trong cuộc sống; bảo vệ uy tín, danh dự của cơ quan, đơn vị; không tranh công đổ lỗi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho người khác.

     Là công chức, đảng viên, chúng ta nguyện phấn đấu học tập, thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn của Trung ương về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền, mỗi đảng viên phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, phải thật sự Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công, Vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật sự trong sạch, phải xứng đáng là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân”.


Thiên Trúc - BTC TU  (Cập nhật ngày 07-02-2020)    Các tin liên quan:
  NGÀNH NGÂN HÀNG BÌNH ĐỊNH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020 (31-01-2020)
  Đảng bộ Sở Tài chính hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2019 (31-01-2020)
  Tuổi trẻ Bình Định sôi nổi các hoạt động hướng đến chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (22-01-2020)
  công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Chi bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (20-01-2020)
  Bình Định tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019 (17-01-2020)
       Thông báo
       Hình ảnh hoạt động
         Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
             Thống kê người dùng
  Đang online:               18
  Số lượt truy cập: 1894613
Tạp chí Đảng Cộng Sản
Tạp chí Xây dựng Đảng
Tạp chí Công sản
Báo Bình Định
Bí thư chi bộ giỏi
Hội thi Báo cáo viên giỏi
Mục Nhắc nhở
Bản quyền thuộc về: ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH .
Địa chỉ: 04 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
ĐT: 0256. 3811425
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN HỮU LỘC - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định