Nhằm giúp cho cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở xác định đúng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng, ngay từ đầu năm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tăng cường đôn đốc, hướng dẫn việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát chuyên đề năm 2023. Theo đó, ngày 03/01/2023, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ban hành Công văn số 73-CV/UBKTĐU đề nghị các chi, đảng bộ cơ sở, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở xây dựng, ban hành và gửi chương trình kiểm tra, giám sát của đơn vị về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (qua Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối). Đến ngày 23/3/2023 có 70/72 chi, đảng bộ cơ sở và 43/46 ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở gửi chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Qua rà soát, nhìn chung các đơn vị đã xây dựng cơ bản đảm bảo về nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát. Trong đó: Các chi bộ cơ sở kiểm tra, giám sát đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; về những điều đảng viên không được làm… Các đảng ủy cơ sở kiểm tra, giám sát các cấp ủy, chi bộ trực thuộc trong việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ… Ủy ban kiểm tra các đảng ủy kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên theo Điều 32 Điều lệ Đảng.

 

Tuy nhiên, còn một số đơn vị xác định chưa đúng nội dung, đối tượng, thẩm quyền… trong chương trình kiểm tra, giám sát chuyên đề, cụ thể như: Xác định nội dung kiểm tra, giám sát chưa đúng theo quy định; còn lẫn lộn giữa nội dung kiểm tra của đảng ủy cơ sở với nội dung kiểm tra của ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở; giữa nội dung kiểm tra tổ chức với nội dung kiểm tra cá nhân; giữa nội dung kiểm tra với nội dung giám sát; nhầm lẫn về thẩm quyền trong giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng; xây dựng chương trình không đảm bảo số lượng tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát theo Kế hoạch của Đảng ủy cấp trên; xác định mốc thời gian kiểm tra, giám sát chưa đảm bảo theo quy định…

 

Sau khi rà soát, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã trao đổi, hướng dẫn trực tiếp từng đơn vị (có nội dung chương trình kiểm tra, giám sát chưa đảm bảo) để kịp thời chỉnh sửa, bổ sung đúng theo quy định của Trung ương và hướng dẫn của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên.

 

Để việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát chuyên đề hằng năm đảm bảo theo quy định các chi, đảng bộ cơ sở và ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở cần lưu ý một số nội dung sau:

 

Thứ nhất, về nội dung: Các chi bộ tập trung kiểm tra, giám sát đảng viên trong chi bộ thực hiện nhiệm vụ đảng viên; việc thực hiện nghị quyết của chi bộ, nhiệm vụ do chi bộ phân công và quy định về trách nhiệm nêu gương, về những điều đảng viên không được làm, việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"...Các đảng ủy cơ sở tập trung kiểm tra việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của Đảng, pháp luật của Nhà nước; việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ trực thuộc; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Ủy ban kiểm tra các đảng ủy cơ sở tập trung kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; việc thu nộp, quản lý, sử dụng đảng phí;nắm chắc tình hình tổ chức đảng trực thuộc, kịp thời phát hiện, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên...

 

Thứ hai, về đối tượng: Các chi bộ kiểm tra, giám sát đảng viên trong chi bộ; các đảng ủy cơ sở kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên thuộc phạm vi quản lý của đảng ủy; ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên, cán bộ thuộc diện đảng ủy cơ sở quản lý; cấp ủy viên cùng cấp. Trong đó, tăng cường kiểm tra, giám sát đối với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng thuộc phạm vi quản lý trong việc thực hiện Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh; việc chấp hành quy chế làm việc; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống;…

 

Thứ ba, về số lượng: Căn cứ Chương trình hành động số 03-CTr/ĐUK, ngày 17/9/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV về “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng bộ”, các chi bộ tiến hành kiểm tra đảng viên chấp hành đạt tỷ lệ ít nhất 50% tổng số đảng viên của chi bộ; giám sát từ 10-15% đảng viên trong chi bộ. Đảng ủy cơ sở, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở tiến hành kiểm tra, giám sát từ 20-30% đối với chi bộ trực thuộc (đối với các đảng bộ cơ sở có từ 10 chi bộ trở lên); 30-50% chi bộ trực thuộc (đối với các đảng bộ có dưới 10 chi bộ trực thuộc). Thực hiện giám sát chuyên đề đối với chi bộ và đảng viên là cán bộ thuộc diện đảng ủy cơ sở quản lý. Thời gian tiến hành kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, thời gian kiểm tra, giám sát của chi, đảng bộ, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở hoàn thành trong tháng 10 hàng năm.

 

Thứ tư, về phương pháp tiến hành: Xác định các bước tiến hành đảm bảo theo Quy định của Trung ương và Hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Trong đó, các chi bộ thực hiện theo Hướng dẫn số 01-HD/UBKTTU ngày 25/10/2017 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của chi bộ; các đảng ủy cơ sở thực hiện theo Quyết định số 89-QĐ/TW ngày 01/12/2022 của Ban Bí thư về ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở; ủy ban kiểm tra các đảng ủy thực hiện theo Quyết định số 354-QĐ/UBKTTW ngày 22/12/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về ban hành các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.


Hồ Thanh Định - UBKT ĐUK  (Cập nhật ngày 24-03-2023)    Các tin liên quan:
  Kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trong Quý I năm 2023 (20-03-2023)
  Bế mạc lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng tại Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Bình Định (15-03-2023)
  HỘI NGHỊ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI (13-03-2023)
  Bế mạc lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng tại Đảng bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh (13-03-2023)
  Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (02-03-2023)
       Thông báo
       Hình ảnh hoạt động
         Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
             Thống kê người dùng
  Đang online:               13
  Số lượt truy cập: 2662116
Tạp chí Đảng Cộng Sản
Tạp chí Xây dựng Đảng
Tạp chí Công sản
Báo Bình Định
Bản quyền thuộc về: ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH .
Địa chỉ: 02A Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
ĐT: 0256. 3811425
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN ĐẶNG THỊ THU HÒA - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định.