Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Bình Định là Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, có chức năng lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong Khối thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong Khối trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan và đoàn thể trong Khối vững mạnh; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên trong Khối chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong Khối.

Đồng chí Bùi Quang Nhựt - Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao Giấy chứng nhận lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị kết nạp đảng cho các học viên

 

Đến ngày 30/3/2023, Đảng bộ Khối có 72 tổ chức cơ sở đảng với 5.116 đảng viên; trong đó 46 đảng bộ cơ sở và 26 chi bộ cơ sở (08 đảng bộ bộ phận, 340 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, 31 chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận); 46 ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở; 444 đồng chí ủy viên ban chấp hành các chi, đảng bộ cơ sở. Đoàn Khối các cơ quan tỉnh là tổ chức đoàn thể trực thuộc Đảng bộ Khối với 44 tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc và 1.873 đoàn viên. Ngoài ra, còn có 3 tổ chức đoàn (tương đương với Đoàn Khối) trực thuộc các đảng uỷ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối, bao gồm: Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Bình Định với 404 đoàn viên, Đoàn Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn với 1.822 đoàn viên và Đoàn Trường Cao đẳng Cơ điện – Xây dựng – Nông Lâm Trung bộ với 275 đoàn viên.

 

Kết quả công tác kết nạp đảng viên mới từ đoàn viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định chỉ tiêu kết nạp đảng viên từ đoàn viên phải đạt từ 70% trở lên trên tổng số đảng viên được kết nạp của toàn Đảng bộ Khối. Tuy nhiên, từ năm 2020 đến quý I năm 2023, số lượng đảng viên được kết nạp của Đảng bộ Khối hàng năm đều thấp hơn so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, cụ thể: Năm 2020, Đảng bộ Khối kết nạp được 138 đoàn viên ưu tú vào đảng trên tổng số 214 đảng viên mới, chiếm tỷ lệ 65,71%; năm 2021, kết nạp 129 đoàn viên ưu tú vào đảng trên tổng số 210 đảng viên mới, chiếm tỷ lệ 61,42%; năm 2022, kết nạp 132 đoàn viên ưu tú vào đảng trên tổng số 210 đảng viên mới, chiếm tỷ lệ 61,42% và Quý I/2023, kết nạp 19 đoàn viên ưu tú vào đảng trên tổng số 48 đảng viên mới, chiếm tỷ lệ 39,58%.

 

Phân tích số liệu đảng viên được kết nạp như sau:

 

- Năm 2020: Đảng viên là cán bộ, công chức cơ quan Nhà nước là 87 đồng chí, chiếm tỷ lệ 40,65%; cán bộ, công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức CT-XH là 05 đồng chí, chiếm tỷ lệ 2,33%; viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập là 51 đồng chí, chiếm tỷ lệ 23,83%; sinh viên là 67 đồng chí, chiếm tỷ lệ 31,30%; học sinh là 01 đồng chí, chiếm tỷ lệ 0,4% và lao động hợp đồng là 03 đồng chí, chiếm tỷ lệ 1,4%.

 

- Năm 2021: Đảng viên là cán bộ, công chức cơ quan Nhà nước là 64 đồng chí, chiếm tỷ lệ 30,47%; cán bộ, công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức CT-XH là 08 đồng chí, chiếm tỷ lệ 3,8%; viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập là 88 đồng chí, chiếm tỷ lệ 41,9%; sinh viên là 49 đồng chí, chiếm tỷ lệ 23,33%.

 

- Năm 2022: Đảng viên là cán bộ, công chức cơ quan Nhà nước là 84 đồng chí, chiếm tỷ lệ 39,25%; cán bộ, công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức CT-XH là 09 đồng chí, chiếm tỷ lệ 4,2%; viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập là 79 đồng chí, chiếm tỷ lệ 36,91%; sinh viên là 41 đồng chí, chiếm tỷ lệ 19,15% và nhân viên, người gián tiếp sản xuất là 01 đồng chí, chiếm tỷ lệ 0,46%.

 

- Quý I năm 2023: Đảng viên là cán bộ, công chức cơ quan Nhà nước là 21 đồng chí, chiếm tỷ lệ 43,75%; cán bộ, công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức CT-XH là 01 đồng chí, chiếm tỷ lệ 2,08%; viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập là 23 đồng chí, chiếm tỷ lệ 47,91%; sinh viên là 03 đồng chí, chiếm tỷ lệ 6,25%.

 

So sánh số liệu có thể thấy nguồn kết nạp vào Đảng hiện nay chủ yếu là từ: cán bộ, công chức Nhà nước, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và sinh viên các trường cao đẳng thuộc Đảng bộ Khối.

 

Tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên vẫn còn một số tồn tại như: Chưa có sự chuyển biến mạnh trong nhận thức và sự quan tâm của cấp ủy đảng, tổ chức đoàn các cấp trong phát triển đảng viên là đoàn viên và sinh viên. Một số ít cấp ủy đảng chưa có sự quan tâm đúng mức đối với công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên. Một số tổ chức Đoàn chưa thực sự làm tốt nhiệm vụ giới thiệu đoàn viên ưu tú là đoàn viên, sinh viên cho Đảng và chưa chủ động, tích cực tham gia với cấp ủy đảng trong xem xét, kết nạp đoàn viên ưu tú vào Đảng. Số lượng đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng trên tổng số đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng còn thấp. Số lượng đảng viên được kết nạp mới chưa tương xứng với nguồn cảm tình đảng được tổ chức hàng năm (năm 2020 kết nạp 214 đảng viên/05 lớp/340 quần chúng ưu tú; năm 2021 kết nạp 210 đảng viên/08 lớp/503 quần chúng ưu tú; năm 2022 kết nạp 210 đảng viên/05 lớp/304 quần chúng ưu tú). Việc phát triển Đảng trong đoàn viên ưu tú còn chưa tương xứng với quy mô, chất lượng đoàn viên ưu tú và diễn ra không đồng đều ở các tổ chức, cơ sở đảng trực thuộc và các trường cao đẳng trực thuộc. Môt số đoàn viên chưa thật sự nỗ lực phấn đấu, rèn luyện; chưa có ý thức phấn đấu theo lý tưởng cách mạng của Đảng; chưa thể hiện là quần chúng ưu tú,…

 

Nguyên nhân của việc kết nạp đoàn viên ưu tú vào Đảng còn thấp là do: Một số đồng chí cấp uỷ viên được phân công tham mưu, giúp cấp uỷ thực hiện việc rà soát, thực hiện quy trình, thủ tục đề nghị kết nạp đảng do chưa cập nhật các văn bản, hướng dẫn về kết nạp đảng của Trung ương nên còn sai sót, chậm trễ; một số cấp uỷ chưa thật sự quan tâm đến việc chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên hàng năm và giám sát việc theo dõi, giúp đỡ quần chúng vào Đảng; công tác tuyển sinh của các trường cao đẳng trong thời gian qua gặp nhiều khó khan; việc tuyển dụng công chức, viên chức vào cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trong Khối không nhiều; thời gian học tập của hệ cao đẳng và hệ trung cấp học tại các trường ngắn nên không thuận lợi cho quá trình theo dõi, tiến hành các thủ tục xem xét, đề nghị kết nạp cho quần chúng là sinh viên; nhiều đoàn viên, viên chức, sinh viên chỉ tập trung công tác, học tập, ít tham gia phong trào đoàn, hội, chưa thực sự quan tâm, phấn đấu trở thành đảng viên.

 

Lễ Kết nạp đảng viên tại Đảng bộ Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn

 

Một số giải pháp tăng cường kết nạp đoàn viên ưu tú vào Đảng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

 

Văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định “Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên, trong đó chú trọng phát triển đảng viên là đoàn viên thanh niên, bảo đảm đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định Điều lệ Đảng”. Báo cáo chính trị của Đại hội XIII của Đảng cũng xác định “Coi trọng công tác phát triển đảng viên, bảo đảm số lượng, chất lượng. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong công nhân trực tiếp sản xuất, trí thức và doanh nhân. Phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng những thanh niên ưu tú trưởng thành trong phong trào lao động, học tập, trong lực lượng vũ trang, tạo nguồn cán bộ cho hệ thống chính trị các cấp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên”. Phát triển đảng viên mới là một trong những nội dung cốt yếu để xây dựng và phát triển cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, đây còn là nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức cơ sở đảng. Tăng cường công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên ưu tú nhằm trẻ hóa đội ngũ nòng cốt, tiên phong của Đảng, tăng thêm sinh lực cho Đảng. Để việc tăng cường kết nạp đoàn viên vào Đảng cần có nhiều giải pháp và đồng bộ, cùng với tình hình thực tế của từng tổ chức đảng, xin đề xuất một số giải pháp như sau:

 

Một là: Các cấp uỷ trong Khối cần xác định việc giới thiệu, kết nạp quần chúng vào Đảng nói chung, kết nạp đoàn viên ưu tú vào Đảng nói riêng là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

 

Hai là: Xây dựng và thực hiện kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên trong cơ quan, đơn vị. Hàng năm, căn cứ nguồn quần chúng hiện có để giao chỉ tiêu phát triển đảng viên cho từng chi bộ trực thuộc và các đoàn thể chính trị trong cơ quan, đơn vị phù hợp với điều kiện thực tế của từng đảng bộ, chi bộ.

 

Ba là: Cấp ủy cơ sở cần quan tâm đến việc tạo nguồn đoàn viên ưu tú, thường xuyên bồi dưỡng, giác ngộ nhận thức chính trị, lý tưởng cách mạng, củng cố động cơ phấn đấu vào Đảng đối với đoàn viên ưu tú. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước để phát triển, bồi dưỡng, tạo nguồn đoàn viên ưu tú. Cấp ủy cơ sở cần tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, tạo môi trường cho đoàn thanh niên hoạt động, giao cho đoàn thanh niên thực hiện những công việc khó, đòi hỏi sự nhiệt tình, xung kích, giúp đoàn viên thanh niên có điều kiện phát huy khả năng, bộc lộ suy nghĩ, nhận thức, nguyện vọng qua việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và hoạt động công tác xã hội, qua đó giúp cho đoàn viên ưu tú xác định động cơ vào Đảng đúng đắn; rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do tổ chức đảng và đoàn thể giao cho. Ngoài ra, cũng phải quan tâm đến việc phân công đảng viên giúp đỡ, giáo dục cảm tình đảng, định kỳ báo cáo những ưu, khuyết điểm của cảm tình đảng trước chi bộ; thường xuyên liên hệ với cấp ủy có thẩm quyền để nắm thông tin có liên quan đến đối tượng đảng, từ đó giới thiệu sang Đảng xem xét kết nạp.

 

Bốn là: Các cơ sở Đoàn trong Khối phải xem việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp là một sứ mệnh cao cả, thiêng liêng mà Đảng dành cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, vì vậy cần phải làm tốt Cuộc vân động "Đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Hàng năm, vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2, ngày thành lập Đoàn 26/3…, các tổ chức đoàn trao danh sách đoàn viên ưu tú sang đảng xem xét để đưa vào diện đối tượng kết nạp đảng.

 

Năm là: Thực hiện nghiêm túc các thủ tục kết nạp đảng. Thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn, trao đổi nghiệp vụ cho các đồng chí cấp uỷ phụ trách công tác kết nạp đảng ở cơ sở để hướng dẫn các điều kiện, nguyên tắc, thủ tục kết nạp đảng viên, đảm bảo người xin vào Đảng phải có đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định của Điều lệ Đảng, tránh trường hợp người xin vào đảng phải bổ sung, khai đi, khai lại nhiều lần. Ngoài ra, việc tổ chức buổi lễ kết nạp đảng viên mới, trao quyết định công nhận đảng viên chính thức cần phải được tổ chức trang trọng, nghiêm túc và có ý nghĩa đối với đảng viên mới.

 

Sáu là: Cần kết hợp chặt chẽ giữa việc kết nạp với sàng lọc đảng viên. Kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những phần tử cơ hội, đảng viên thoái hóa, biến chất, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không đủ tiêu chuẩn hoặc có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phai nhạt mục tiêu, lý tưởng để thanh lọc và xây dựng tổ chức đảng có đủ năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

 

Để làm tốt công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên ưu tú vào Đảng trong Đảng bộ Khối cần phải có sự tích cực, chủ động từ phía bản thân đoàn viên ưu tú, các tổ chức đoàn thanh niên và các cấp ủy đảng trong Khối, coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng và đúng nguyên tắc, thủ tục kết nạp, sẽ góp phần thực hiện đảm bảo chỉ tiêu kết nạp đảng từ đoàn viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Vũ Phong  (Cập nhật ngày 26-04-2023)    Các tin liên quan:
  Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tăng cường lãnh đạo việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản theo Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 24/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (26-04-2023)
  Cần lan tỏa sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. (25-04-2023)
  Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Bình Định (24-04-2023)
  Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (24-04-2023)
  Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023 (12-04-2023)
       Thông báo
       Hình ảnh hoạt động
         Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
             Thống kê người dùng
  Đang online:               15
  Số lượt truy cập: 2662047
Tạp chí Đảng Cộng Sản
Tạp chí Xây dựng Đảng
Tạp chí Công sản
Báo Bình Định
Bản quyền thuộc về: ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH .
Địa chỉ: 02A Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
ĐT: 0256. 3811425
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN ĐẶNG THỊ THU HÒA - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định.