Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có 72 tổ chức cơ sở đảng (trong đó 26 chi bộ cơ sở, 46 đảng bộ cơ sở với 340 chi bộ trực thuộc và 08 đảng bộ bộ phận với 31 chi bộ trực thuộc), có 5.110 đảng viên và hơn 5.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Với số lượng chi bộ nhiều và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của tỉnh và của các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội và các cơ quan, đơn vị trung ương tham gia sinh hoạt trong Đảng bộ Khối, cho nên, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để đảm bảo tính lãnh đạo, giáo dục, chiến đấu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực, tiên phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu của cấp ủy, tổ chức đảng.

(Đồng chí Nguyễn Hữu Lộc – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối phát biểu tham luận tại Hội nghị của tỉnh)

 

Theo đó, sau khi Chuyên đề năm 2022 của Đảng bộ tỉnh “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực, tiên phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” được triển khai, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt đến 100% cấp ủy cơ sở; chỉ đạo cho các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể trong Khối xây dựng kế hoạch học tập và thực hiện. Trong đó lựa chọn nội dung phù hợp với chuyên đề và nhiệm vụ chính trị của tổ chức, cá nhân để “học tập, làm theo, nêu gương” thực hiện đạt kết quả tốt nhất. Đồng thời chỉ đạo cho các cấp ủy, chi bộ bổ sung nội dung Chuyên đề năm 2022 của Đảng bộ tỉnh vào các kỳ sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề để góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

 

Từ nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, các cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ Khối đã bổ sung nội dung Chuyên đề năm 2022 vào nội dung sinh hoạt của chi bộ để lãnh đạo đảng viên và các đoàn thể trong cơ quan, đơn vị thực hiện đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

 

Trong một số kỳ sinh hoạt chi bộ, cấp ủy phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị lựa chọn nội dung: Lãnh đạo về chủ trương trong công tác sắp xếp kiện toàn tổ chức, bộ máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; tham gia công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền; lựa chọn những lời chỉ dẫn, huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ “đủ đức, đủ tài” để phục vụ đất nước,... Nội dung sinh hoạt được cấp ủy, bí thư chi bộ và đảng viên được phân công chuẩn bị chu đáo nên trong sinh hoạt cơ bản đã tập trung vào nội dung cần bàn. Theo đó, chi bộ đã thảo luận, đề xuất các giải pháp cho cấp ủy để tham gia cùng với lãnh đạo kiện toàn tổ chức, bộ máy đúng theo quy định của Đảng; nắm bắt tình hình tư tưởng, giải quyết những vấn đề tư tưởng của cán bộ, đảng viên khi các phòng, trung tâm bị sáp nhập, giải thể dẫn đến cán bộ, đảng viên không còn giữ chức vụ lãnh đạo quản lý. Thảo luận nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên về “cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư”, các tiêu chí xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên tại chi bộ, cơ quan; xây dựng người cán bộ, đảng viên phải có đủ trí tuệ, năng lực, uy tín, bản lĩnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; làm như thế nào để có được nhiều cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung; xây dựng phong cách làm việc khoa học, dân chủ, nêu gương, tôn trọng Nhân dân; các giải pháp nâng cao chất lượng cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính để góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh nhà trong thu hút đầu tư,... Đồng thời, hàng tháng, chi bộ đánh giá việc cam kết, tu dưỡng rèn luyện của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu; đảng viên tự phê bình và phê bình trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và nêu gương. Qua đánh giá, tự phê bìnhvà phê bình đã giúp cho cán bộ, đảng viên nhìn nhận rõ hơn về ưu điểm, khuyết điểm của bản thân để tự sửa chữa, khắc phục. Nhờ đó, từ năm 2021 đến nay, các chi bộ đã tổ chức được 2.518 buổi sinh hoạt tư tưởng và 1.440 buổi sinh hoạt chuyên đề hàng quý.

 

Nhờ có được nội dung phong phú của Chuyên đề năm 2022 nên đã có nhiều chi ủy đã mạnh dạn đổi mới hình thức buổi sinh hoạt chi bộ phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình với nhiều cách làm hay, sáng tạo như: Trình bày tiểu phẩm, tọa đàm, về nguồn, xem phim tư liệu, trình chiếu slide và báo cáo đề dẫn, kể những mẫu chuyện về Bác ... liên quan đến xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nổi bật có các chi bộ: Cơ quan Tỉnh đoàn, Ban Quản lý giao thông tỉnh, Cơ quan Đảng ủy Khối; một số chi bộ trực thuộc Đảng bộ: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thuế, Sở Nông nghiệp & PTNT, Bệnh viện đa khoa, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, Văn phòng UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh...

 

Từ việc lựa chọn nội dung Chuyên đề năm 2022 vào nội dung sinh hoạt chi bộ có hiệu quả, nên đã giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể ở cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực, tiên phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Từ đó xây dựng cho mình kế hoạch học tập, làm theo, nêu gương một cách cụ thể nhất để thực hiện. Cho nên, hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong Đảng bộ Khối đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, có ý thức, trách nhiệm cao trong công việc; có bản lĩnh, trí tuệ, uy tín trong Đảng và Nhân dân; thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ; đề cao và thống nhất giữa “nói và làm”; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời, các chi bộ đã đưa nội dung học tập và làm theo Bác gắn với các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trở thành nội dung sinh hoạt chi bộ thường xuyên, ngày càng thực chất, có nền nếp và chiều sâu hơn, tạo được sức lan tỏa tích cực trong cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ Khối, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Nhờ đó, kết quả trên năm 2022, số tổ chức cơ sở đảng được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” đạt tỷ lệ 94,44%, trong đó: “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” đạt tỷ lệ 23,5%; số chi bộ trực thuộc “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” đạt tỷ lệ 97,19%, trong đó chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” đạt tỷ lệ 22,54%; số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt tỷ lệ 98,65%, trong đó, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt tỷ lệ 15,9%.

 

Song, bên cạnh những kết quả đạt được đáng biểu dương ghi nhận của các chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, nhưng trong quá trình kiểm tra, giám sát và dự sinh hoạt chi bộ hàng tháng của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chúng tôi nhận thấy vẫn còn một số hạn chế nhất định: Một số ít cấp ủy chi bộ chưa chủ động, còn lúng túng trong việc lựa chọn nội dung Chuyên đề năm 2022 của Đảng bộ tỉnh để xây dựng kế hoạch sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; một số chi bộ tổ chức sinh hoạt hình thức chưa phong phú, chất lượng buổi sinh hoạt chưa tốt; gương điển hình “người tốt”, “việc tốt” và mô hình hay, cách làm mới hiệu quả, thiết thực của các tập thể, cá nhân chưa được chi bộ thường xuyên tuyên truyền để tạo sức lan tỏa sâu rộng hơn.


Bảo Giang  (Cập nhật ngày 17-05-2023)    Các tin liên quan:
  Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2023 (27-04-2023)
  MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ VÀO ĐẢNG GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2020 – 2025 (26-04-2023)
  Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tăng cường lãnh đạo việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản theo Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 24/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (26-04-2023)
  Cần lan tỏa sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. (25-04-2023)
  Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Bình Định (24-04-2023)
       Thông báo
       Hình ảnh hoạt động
         Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
             Thống kê người dùng
  Đang online:               5
  Số lượt truy cập: 2661993
Tạp chí Đảng Cộng Sản
Tạp chí Xây dựng Đảng
Tạp chí Công sản
Báo Bình Định
Bản quyền thuộc về: ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH .
Địa chỉ: 02A Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
ĐT: 0256. 3811425
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN ĐẶNG THỊ THU HÒA - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định.