Sáng ngày 19/5/2023, Đảng uỷ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Định (Viện KSND tỉnh) tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ Viện KSND tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên nhiệm kỳ 2020 – 2025, các Chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên; đánh giá kết quả 02 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trần Văn Sang – Bí thư Đảng uỷ phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Quang Nhựt – Phó Bí thư Đảng uỷ Khối; đồng chí Trần Văn Sang – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng Viện KSND tỉnh; đồng chí Phạm Trung Thuận – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh; các đồng chí đảng uỷ viên và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

 

Trong hơn 2 năm qua, Đảng uỷ Viện KSND tỉnh đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức triển khai, quán triệt và xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch để tổ thực hiện các nghị quyết đại hội cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể: Đảng ủy Viện KSND tỉnh đã kịp thời xây dựng Kế hoạch số 01-KH/ĐU ngày 14/12/2020 về tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV và Kế hoạch số 07-KH/ĐU ngày 16/4/2021 về tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, Đảng uỷ VKSND tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt các chỉ thị, chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ Viện KSND tỉnh. Chỉ đạo Tổ Tuyên truyền và biên tập Viện KSND tỉnh tăng cường thông tin, tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch nêu trên.

 

Ngoài ra, Đảng ủy Viện KSND tỉnh đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ Viện KSND tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên nhằm cụ thể hoá các chủ trương, nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của BCH Trung ương Đảng, Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Viện KSND tỉnh, cụ thể như: Chương trình hành động số 10-CTr/ĐU ngày 14/5/2020 của Đảng ủy Viện KSND tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện KSND tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động số 03-CTr/ĐU ngày 26/01/2021 của Đảng ủy Viện KSND tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện KSND tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động số 05-CTr/ĐU ngày 29/4/2021 của Đảng ủy Viện KSND tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế hoạch số 02-KH/ĐU ngày 29/01/2021 của Đảng ủy Viện KSND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 01, 02, 03 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế hoạch số 11-KH/ĐU ngày 04/8/2021 của Đảng ủy Viện KSND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 05-CTr/TU của Tỉnh ủy giai đoạn 2020 - 2025 trong Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định; Kế hoạch số 12-KH/ĐU ngày 04/8/2021 của Đảng ủy Viện KSND tỉnhthực hiện Chương trình hành động số 07-CTr/TU của Tỉnh ủy Bình Định về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2020 - 2025; Kế hoạch số 13-KH/ĐU ngày 04/8/2021 của Đảng ủy Viện KSND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 09-CTr/TU của Tỉnh ủy về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2020 - 2025 trong Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định; Kế hoạch số 15-KH/ĐU ngày 03/11/2021 của Đảng ủy Viện KSND tỉnh triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”…

 

Quang cảnh Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ

 

 

Trong nữa nhiệm kỳ qua, Đảng uỷ Viện KSND tỉnh đã tổ chức thực hiện cơ bản hoàn thành 9/9 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện KSND tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra, cụ thể:

 

- Hàng năm, đơn vị đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghiệp vụ theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện KSND và hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ của ngành Kiểm sát như năm 2021 đã hoàn thành đạt 74/130 chỉ tiêu (chiếm 57%), vượt 56/130 chỉ tiêu (chiếm 43%); năm 2022 đã hoàn thành đạt 79/130 chỉ tiêu (chiếm 60,7%), vượt 51/130 chỉ tiêu (chiếm 39,2%).

 

- Tổ chức quán triệt, học tập kịp thời, đầy đủ nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Đảng ủy, các chi bộ và cá nhân người đứng đầu cấp ủy xây dựng chương trình hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và 100% cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch.

 

- Chú trọng công tác đào tạo chuyên môn, lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên như cử 03 đồng chí học cao cấp chính trị, 12 đồng chí học trung cấp chính trị, 02 đồng chí học lớp đối tượng Đảng, 03 đồng chí học lớp đảng viên mới; đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên trong quy hoạch được đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo tiêu chuẩn.

 

- Xây dựng và nhân rộng 05 tập thể, 08 cá nhân gương điển hình tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua tại cơ quan, đơn vị.

 

- Tổ chức học tập các chuyên đề hàng năm, Đảng ủy, các chi bộ và cá nhân người đứng đầu cấp ủy xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, nội dung đột phá, tập trung giải quyết nhằm tạo chuyển biến rõ nét. 100% cán bộ, đảng viên viết bản cam kết phấn đấu, rèn luyện hàng năm.

 

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề thông qua nhiều giải pháp như: tổ chức buổi sinh hoạt chi bộ mẫu, phân công Bí thư, Phó Bí thư và các Đảng ủy viên dự sinh hoạt chi bộ.

 

- Kết nạp 03 đảng viên đảm bảo chỉ tiêu hàng năm kết nạp từ 01-02 đảng viên; kết quả đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm Đảng bộ được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 100% chi bộ trực thuộc được xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có 20% được xếp loại chất lượng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

 

- Đảng ủy đã tiến hành kiểm tra chuyên đề 07 lượt chi bộ, giám sát 03 lượt chi bộ; giám sát chuyên đề 03 đồng chí Đảng ủy viên. UBKT Đảng ủy đã tiến hành kiểm tra chuyên đề 07 lượt chi bộ và 02 lượt bộ phận tài chính của Đảng uỷ, giám sát chuyên đề 03 đồng chí đảng viênđảm bảo chỉ tiêu hàng năm kiểm tra, giám sát theo chuyên đề 05 đến 06 chi bộ, trung bình hàng năm đạt tỷ lệ 62,9% trên tổng số chi bộ (17/27) và giám sát từ 01 đến 02 đảng viên; giải quyết kịp thời các phản ánh, khiếu nại, tố cáo đối với đảng viên. Các chi bộ đã kiểm tra đảng viên chấp hành 163 lượt, đạt 87,16% số đảng viên, vượt chỉ tiêu đề ra.

 

- 100% cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan tham gia hội, đoàn thể cơ quan; hàng năm các hội, đoàn thể cơ quanđược xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”trở lên.

 

Ngoài ra, tại Đại hội Đảng bộ Viện KSND tỉnh đã lựa chọn và thực hiện rất tốt nội dung đột phá, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là: “Đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc của Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến rõ nét về phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Viện KSND tỉnh”.

 

Để triển khai nội dung đột phá nêu trên, Đảng ủy Viện KSND tỉnh đã tổ chức Lễ báo công, dâng hoa tại tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành và tổ chức Hội thảo chuyên đề “Ngành KSND tỉnh Bình Định phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp” với sự tham gia của toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng Viện KSND 2 cấp; tổ chức tọa đàm “Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực, tiên phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Đảng ủy ban hành Nghị quyết số 05-NQ/ĐU ngày 17/5/2023 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định. Đồng thời, Đảng ủy phối hợp lãnh đạo cơ quan triển khai, quán triệt Quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ Kiểm sát theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” để cán bộ, đảng viên thấm nhuần thực hiện nghiêm túc.

 

Từ nhưng kết nêu trên mà nhận thức của cán bộ, đảng viên và người lao động tại Viện KSND tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong việc học tập, làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong qua trình công tác, làm việc mang lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Với thành tích đạt được, ngành KSND tỉnh Bình Định đã nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được tặng thưởng Cờ thi đua ngành KSND năm 2020, 2021; Cờ thi đua của Chính phủ năm 2022. Ngoài ra, Viện KSND tỉnh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đã có thành tích trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020; được Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối công nhận Đảng uỷ, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tặng giấy khen tặng giấy khen cho Đảng bộ Viện KSND tỉnh (năm 2020, 2021, 2022).

 

Tại Hội nghị, Đảng uỷ đã thống nhất xác định một số chỉ tiêu, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện đến cuối nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

 

- Hàng năm, Đảng bộ hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghiệp vụ theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện KSND và hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ của ngành Kiểm sát, được Viện KSND tối cao công nhận Viện KSND tỉnh Bình Định là “Tập thể lao động xuất sắc”.

 

- Đảng ủy tổ chức quán triệt, học tập kịp thời, đầy đủ nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Đảng ủy, các chi bộ và cá nhân người đứng đầu cấp ủy xây dựng chương trình hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và 100% cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch theo yêu cầu của cấp ủy cấp trên.

 

 - 100% cán bộ, đảng viên trong quy hoạch được đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo tiêu chuẩn.

 

- Xây dựng những mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua tại cơ quan, đơn vị.

 

- Tổ chức học tập các chuyên đề hàng năm, Đảng ủy, các chi bộ và cá nhân người đứng đầu cấp ủy xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, nội dung đột phá, tập trung giải quyết nhằm tạo chuyển biến rõ nét. 100% cán bộ, đảng viên viết bản cam kết phấn đấu, rèn luyện hàng năm.

 

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của cơ quan, chi bộ và các đoàn thể.

 

- Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ kết nạp 03 đảng viên; Hàng năm, kết quả đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm Đảng bộ được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 100% chi bộ trực thuộc được xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

 

- Hàng năm, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy tiến hành kiểm tra, giám sát theo chuyên đề từ 60% trở lên trên tổng số chi bộ và giám sát từ 01 đến 02 đảng viên; giải quyết kịp thời các phản ánh, khiếu nại, tố cáo đối với đảng viên. Các chi bộ thực hiện nghiêm túc quy định kiểm tra đảng viên chấp hành đạt tỷ lệ từ 50% trở lên trên tổng số đảng viên.

 

- Phấn đấu triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đột phá: “Đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc của Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến rõ nét về phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Viện KSND tỉnh”.

 

Đồng chí Bùi Quang Nhựt – Phó Bí thư Đảng uỷ Khối phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Quang Nhựt đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Viện KSND tỉnh đã đạt được trong nữa thời gian qua, đồng thời đề nghị Đảng uỷ rà soát những tồn tại, hạn chế, những chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ và nghị quyết đại hội cấp trên đã đề ra để có những giải pháp triển khai, thực hiện đạt kết quả tốt nhất, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã đề ra. Tiếp tục tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chỉ đạo các chi bộ triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trọng sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong sinh hoạt chi bộ; kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh năm 2023 về phát huy tính tiền phong, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao,…

 

Đồng chí Trần Văn Sang- Bí thư Đảng uỷ tặng giấy khen cho các tập thể tiêu biểu

 

 

Tại Hội nghị, đã có 3 tập thể và 3 cá nhân điển hình được biểu dương, khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Vũ Phong  (Cập nhật ngày 22-05-2023)    Các tin liên quan:
  Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (11-05-2023)
  Đảng uỷ Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh tổ chức triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (13-03-2023)
  Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Định tổ chức tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và tổ chức hoạt động về nguồn (16-02-2023)
  Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 (10-02-2023)
  Đảng bộ Viện KSND tỉnh tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 03/02/2023 cho đảng viên (06-02-2023)
       Thông báo
       Hình ảnh hoạt động
         Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
             Thống kê người dùng
  Đang online:               5
  Số lượt truy cập: 2661987
Tạp chí Đảng Cộng Sản
Tạp chí Xây dựng Đảng
Tạp chí Công sản
Báo Bình Định
Bản quyền thuộc về: ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH .
Địa chỉ: 02A Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
ĐT: 0256. 3811425
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN ĐẶNG THỊ THU HÒA - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định.