Nghị quyết Đại hội Chi bộ Ban QLDA nhiệm kỳ 2020 – 2025 được thông qua có 9 chỉ tiêu chủ yếu và 2 nội dung đột phá “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành và thực hiện công việc của đơn vị để góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ đảng viên, viên chức lãnh đạo của Chi bộ để đáp ứng yêu cầu công việc trong giai đoạn mới. Qua nửa nhiệm kỳ, Chi bộ đã lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện đạt 8/9 chỉ tiêu và thực hiện có hiệu quả 2 nội dung đột phá của Đại hội. Từ đó đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Chi bộ và của Ban QLDA từ năm 2020 đến 2022.

(Đồng chí Nguyễn Hữu Lộc – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối chỉ đạo Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ tại Chi bộ Ban QLDA)

 

Trong nửa nhiệm kỳ qua (2020 - 2025), Cấp ủy đã lãnh đạo đảng viên, viên chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư đối với các công trình được giao làm Chủ đầu tư, các công trình được nhận quản lý dự án từ các chủ đầu tư khác. Kịp thời định hướng chủ chủ trương, phương hướng triển khai thực hiện, giải quyết các vấn đề phát sinh, vướng mắt tại công trình; đôn đốc tiến độ hoàn thành theo dự án được duyệt triển khai thực hiện công tác quản lý dự án các công trình do Ban QLDA làm chủ đầu tư (Trung tâm Hội nghị của tỉnh; Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định,Trường Cao đẳng Bình Định, Khu đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt,…Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo đảng viên và quần chúng nâng cao cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý, giải quyết công việc, ban hành, phát hành văn bản điện tử thông qua Văn phòng điện tử liên thông của tỉnh; triển khai ứng dụng công nghệ ký điện tử, số hóa văn bản, phát hành văn bản điện tử đáp ứng các yêu cầu và tiến độ chung của toàn tỉnh. Ngoài ra, ứng dụng kết hợp các tiện ích của internet trong công tác, lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Cấp ủy, lãnh đạo Ban thông qua hộp thư email của Ban QLDA, của Chi bộ, hộp thư công vụ cá nhân và tổ chức các buổi họp chuyên môn trực tuyến tiết kiệm được thời gian, chi phí di chuyển, liên tục cập nhật được tình hình hoạt động ngoài công trường. Qua đó, đã nâng cao tính minh bạch công khai trong xử lý công việc, tập trung được ý kiến góp ý của các bộ phận chuyên môn, giúp cho tiến độ xử lý, giải quyết công việc nhanh chóng, chính xác góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban QLDA và tiết kiệm chi phí hoạt động thường xuyên của Ban QLDA.

 

Song song, với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chi bộ Ban QLDA luôn quan tâm đúng mức đến công tác xây dựng Đảng. Cấp ủy thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên và quần chúng; kịp thời quán triệt các chỉ thị, nghị quyết và xây dựng kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Đảng. Chi bộ kịp thời ban hành Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hằng năm gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ 4  khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Sinh hoạt cấp ủy, Chi bộ được duy trì, nội dung, hình thức được cải tiến; sinh hoạt chuyên đề đảm bảo đủ kỳ; Chi bộ đã kết nạp được 2 quần chúng ưu tú vào đảng và đã gửi hồ sơ đề nghị kết nạp 01 quần chúng (đạt 50% chỉ tiêu của nhiệm kỳ); Công tác cán bộ được quan tâm lãnh đạo thực hiện (có 100% đảng viên hoàn thành sơ cấp chính trị; cử 03 đảng viên học trung cấp và cao cấp lý luận chính trị; đề bạt, bổ nhiệm 02  phó phòng chuyên môn; đề nghị cấp trên kiện toàn Phó Giám đốc Ban). Hằng năm, Chi bộ tiến hành kiểm tra, giám sát ít nhất 50% đảng viên. Cấp ủy chỉ đạo Công đoàn và Chi đoàn đại hội hết nhiệm kỳ đảm bảo đúng thời gian, nội dung, nhân sự; hoạt động của các đoàn thể có sự chuyển biến tích cực trên nhiều mặt, hằng năm được cấp trên đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ Ban QLDA được BTV Đảng ủy Khối đánh giá là Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiều năm liền.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chi bộ đã chỉ ra còn một số hạn chế, tồn tại để có giải pháp cụ thể trong nửa nhiệm kỳ còn lại đạt được theo Nghị quyết đã ban hành: Có 01 chỉ tiêu chưa đạt (mức thu nhập bình quân của VCNLĐ năm sau chưa cao hơn năm trước); Cấp ủy Chi bộ và lãnh đạo Ban chỉ đạo điều hành quản lý dự án đầu tư ở một số dự án còn chậm; nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành, giải ngân thanh toán một số gói thầu của một số dự án chưa kịp thời theo kế hoạch vốn hàng năm được cấp thẩm quyền giao; công tác kiện toàn vị trí lãnh đạo, quản lý còn thiếu 2 vị trí Phó Giám đốc Ban; sinh hoạt chuyên đề có kỳ nội dung, hình thức chưa tốt; kiểm tra đảng viên chấp hành có năm chưa đạt tỷ lệ 50%.

 

Theo đó, Chi bộ đã thống nhất xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cụ thể trong thời gian nửa nhiệm kỳ còn lại sẽ quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thông qua. Tập trung tổ chức chỉ đạo, điều hành hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan; đảm bảo các công trình đạt tiến độ, chất lượng, đảm bảo an toàn môi trường - xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho VCNLĐ. Tăng cường xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ đảm bảo hoàn thành thắng lợi Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và các Nghị quyết của cấp trên.

 

Đối với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Tổ chức quản lý và triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đáp ứng tiến độ, chất lượng công trình; đảm bảo mục tiêu hiệu quả theo chủ trương đầu tư xây dựng; đảm bảo tham mưu đề xuất, triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đúng chủ trương, đường lối của Đảng, Pháp luật Nhà nước; xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết từng bước, triển khai và đôn đốc các bên liên quan cùng thực hiện kịp thời đáp ứng các mốc tiến độ cam kết và tiến độ chung của các dự án; tập trung giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình chuẩn bị dự án, triển khai thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đáp ứng các mốc thời gian quan trọng. Triển khai lập dự toán thu/chi quản lý dự án hàng năm cho Ban QLDA trên cơ sở tiến độ triển khai các dự án do Ban QLDA làm Chủ đầu tư và các dự án nhận làm Tư vấn quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng từ các Chủ đầu tư khác. Dự toán thu chi phải đảm bảo trên nguyên tắc đúng, đủ các khoản tiền lương, phụ cấp chức vụ, trách nhiệm, thu niên vượt khung; phụ cấp làm đêm, thêm giờ theo quy định hiện hành; các khoản trích nộp theo lương được trích nộp theo tỷ lệ quy định. Tiếp tục củng cố, tăng cường bộ máy tổ chức cơ quan, có kế hoạch tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng, đào tạo hợp lý đối với viên chức làm việc tại Ban QLDA; Chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan để thực hiện các thủ tục bổ nhiệm Phó Giám đốc Ban QLDA từ nguồn nhân sự tại chỗ, trình Cấp có thẩm quyền, theo chủ trương của UBND tỉnh; Kiện toàn các vị trí lãnh đạo, quản lý tại các Phòng chuyên môn; rà soát, xác định nhu cầu chuyên môn, nhân lực tiến hành tuyển dụng người làm việc có trình độ chuyên môn phù hợp, đáp ứng nhu cầu thực tế của Ban QLDA, đảm bảo quy trình tuyển dụng theo quy định.

 

Đối với công tác xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh: Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng; lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng đấu tranh chống quan điểm sai trái, tư tưởng cơ hội, thực dụng, cục bộ, bản vị và những hành vi nói, viết và làm trái với đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; những biểu hiện mất dân chủ, gia trưởng, độc đoán, tác phong quan liêu, thiếu tinh thần trách nhiệm, tinh thần hợp tác và ý thức tổ chức, kỷ luật. Tiếp tục thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; gắnvới Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề cao tính tự giác, nêu gương trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu đơn vị.

 

Cấp ủy xây dựng kế hoạch, biện pháp quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ và tạo điều kiện cho đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thực hiện đúng các nguyên tắc của Đảng; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề để xây dựng Chi bộ 4 tốt. Tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đánh giá viên chức, đảng viên đúng thực chất; bồi dưỡng quần chúng ưu tú để phát triển đảng viên, trong đó chú trọng đối tượng là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Hàng năm, xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát đảm bảo đủ số lượng, sát với thực tế tình hình Chi bộ. Quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức đoàn thể hoạt động đúng theo chức năng, nhiệm vụ do điều lệ quy định. Vận động đoàn thể tham gia góp ý kiến xây dựng nội quy, quy chế cơ quan, phối hợp tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, khiếu kiện bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của VCNLĐ và nhân dân, làm tốt hơn nữa việc chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho VCNLĐ để an tâm công tác.


Bảo Giang  (Cập nhật ngày 25-05-2023)    Các tin liên quan:
  Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ và sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (23-05-2023)
  Kết quả 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị tại Chi bộ Cơ quan Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh (23-05-2023)
  Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2020 - 2025 (22-05-2023)
  Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (11-05-2023)
  Đảng uỷ Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh tổ chức triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (13-03-2023)
       Thông báo
       Hình ảnh hoạt động
         Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
             Thống kê người dùng
  Đang online:               18
  Số lượt truy cập: 2662065
Tạp chí Đảng Cộng Sản
Tạp chí Xây dựng Đảng
Tạp chí Công sản
Báo Bình Định
Bản quyền thuộc về: ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH .
Địa chỉ: 02A Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
ĐT: 0256. 3811425
Chịu trách nhiệm nội dung: NGUYỄN ĐẶNG THỊ THU HÒA - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định.