Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay

Thứ tư - 08/05/2024 07:59 51 0
(LLCT) - Chủ nghĩa Mác ra đời đã làm chuyển biến giai cấp công nhân từ giai cấp tự nó sang giai cấp vì nó và là cơ sở lý luận để mỗi đảng cộng sản định ra đường lối lãnh đạo cách mạng đúng đắn. Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời luôn trung thành bảo vệ, phát triển, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho phù hợp với thực tiễn nên giành được thắng lợi to lớn ở các giai đoạn cách mạng. Bởi vậy, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là vấn đề có ý nghĩa cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn.
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ
Âm mưu, lộ trình chống phá của các thế lực thù địch rất thâm độc!

Chủ nghĩa đế quốc cùng các thế lực thù địch đẩy manh chiến lược “diễn biến hòa bình”, chiến lược này được gắn với nhiều tên gọi khác nhau nhưng bản chất là không thay đổi sử dụng phương thức bạo lực phi vũ trang, tức là dùng đòn đành không có khói súng. Với âm mưu lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, theo lộ trình 5 hóa là: Vô hiệu hóa nền tảng tư tưởng, vai trò lãnh đạo của Đảng; phi chính trị hóa bộ máy Nhà nước; tư nhân hóa tài sản, tài nguyên; vô hiệu hóa quân đội; chuyển hóa chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam theo tư bản chủ nghĩa. Với ưu tiên số một là vô hiệu hóa chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vì đó là giá trị làm nên chế độ cộng sản ở Việt Nam nên cần triệt tiêu và phải thay thế vào đó một ý thức hệ khác. Chúng triệt để lợi dụng hiện tượng sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu, Liên Xô, lớn tiếng cho rằng học thuyết Mác - Lênin không còn cách mạng, khoa học, chỉ phù hợp với thế kỷ XIX, không phù họp với thế kỷ XXI và với Việt Nam. Chúng cho rằng, Hồ Chí Minh du nhập chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam là một sai lầm lịch sử, vì đó là tư tưởng ngoại lai, xa lạ với truyền thống dân tộc và chỉ đưa đến tai họa chết người, tốn của. Họ đối lập học thuyết Mác - Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh, bởi lẽ lý luận Mác - Lênin chỉ giải quyết vấn đề đấu tranh giai cấp, còn tư tưởng Hồ Chí Minh giải quyết đấu tranh dân tộc thuần túy…

Thủ đoạn tinh vi, thâm hiểm của các thế lực thù địch!

Sự tinh vi, lợi hại của chiến lược “diễn biến hòa bình” là làm suy yếu nước ta với đòn đánh “mềm” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; đánh “ngầm” từ bên trong làm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chia rẽ đoàn kết trong nội bộ làm mất sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng; đánh “sâu” là lợi dụng kẽ hở để cài cắm lực lượng “chui sâu, leo cao” trong cơ quan của Đảng, Nhà nước. Với bốn mũi giáp công: Một là, cài cắm lực lượng để chờ thời đánh từ trên xuống và từ trong ra; hai là, làm phai nhạt lý tưởng cộng sản của đảng viên; ba là, kích động bè phái, lòng tham về quyền lực chính trị và tài sản của nhân dân; bốn là, lôi kéo và sử dụng lực lượng cực đoan, thoái hóa biến chất trong Đảng kết hợp với sử dụng lực lượng ngoài nước. Khi có nhiều cấp ủy, tổ chức đảng không còn giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo, bị suy yếu cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, mà đặc biệt là mất sức chiến đấu, buông lỏng công tác cán bộ ở cơ sở, chia rẽ nội bộ làm cho Đảng mất vị thế cầm quyền.

Kích động phe phái, mâu thuẫn nội bộ để chia rẽ đoàn kết trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng dùng nhiều thủ đoạn để hạ thấp uy tín của đội ngũ cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng về thân thế, phẩm chất, năng lực và tạo dựng chứng cứ giả để vu khống gây mất đoàn kết nội bộ, làm giảm niềm tin của quần chúng nhân dân về công tác nhân sự của Đảng. Chúng đưa ra nhiều luận điệu phản động, cho rằng cán bộ, đảng viên thì mơ hồ, suy thoái, mỵ dân nên phải giương ngọn cờ học tập và làm theo “tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” làm bình phong để che đậy cho sự bất lực của Đảng trong ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển biến” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở…

Kích động thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập để chống lại cơ chế độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các thế lực thù địch trắng trợn cho rằng, ở Việt Nam do không thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập nên đường lối bảo thủ, độc đoán chuyên quyền, xã hội mất dân chủ và không phát triển. Ở thời kỳ đổi mới, thành tựu mà Việt Nam đạt được như hiện nay là nhờ có sự đầu tư của tư bản nước ngoài, còn Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ làm cho gia tăng số vụ tham ô, tham nhũng và đang hình thành giai cấp tư sản đỏ. Chúng vu cáo nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng Cộng sản Việt Nam thực chất là trao quyền độc tài cho cá nhân lộng quyền và thời cơ thuận lợi cho thực hiện nhóm lợi ích. Với cơ chế độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì còn mất dân chủ, là cội nguồn sinh ra tham nhũng và tiêu cực trong xã hội. Vì thế, cần từ bỏ điều 4 trong hiến pháp, không cần hiến định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xã hội.

Chúng sử dụng triệt để các phương tiện thông tin, ấn phẩm gắn với các trang mạng xã hội để bôi đen lịch sử và nền tảng tư tưởng của Đảng. Lực lượng tham gia để chống phá Đảng, nếu trước đây chúng sử dụng chủ yếu từ ngoài nước thì hiện nay rất coi trọng tạo dựng ngọn cờ chống phá từ trong nước, huy động nhiều thành phần xã hội và triệt để lợi dụng những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức tham gia. Kịch bản chống phá lợi dụng chống tham nhũng để tập hợp lực lượng chính trị phản động; thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và chờ thời cơ thuận lợi để bạo loạn lật đổ; tạo dựng lực lượng đối lập tranh giành và loại bỏ quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phương thức cốt lõi đấu tranh của chúng ta!

Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”, làm cho các lĩnh vực của xã hội phát triển lành mạnh, trong “ấm ngoài êm” và mỗi cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở thực sự là hạt nhân lãnh đạo toàn diện, hiệu quả trên các mặt công tác. Để góp phần phát huy hơn nữa vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở trong đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì cần thực hiện một số biện pháp đồng bộ trong thời gian tới.

 
Ảnh minh họa
 
Thứ nhất, phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở quán triệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW và các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Triển khai đồng bộ và cụ thể hóa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII và khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018, của Ban Chấp hành Trung ương “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” và Quy định số 205- QĐ/TW, ngày 23/9/2019, của Bộ Chính trị, “Về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền” để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh. Không được mơ hồ, coi nhẹ các nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra: “Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra còn tồn tại, có mặt còn gay gắt hơn… Các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và đất nước ta”[1]. Phát huy ưu thế của mỗi loại hình cấp ủy, tổ chức đảng để tập hợp quần chúng, huy động các lực lượng mà trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên, các nhà khoa học và người dân tự giác, tích cực tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững nền tảng tư tưởng, vai trò cầm quyền, lãnh đạo của Đảng. Phát huy trách nhiệm của mỗi cấp ủy đảng, người đứng đầu, Ban Chỉ đạo 35 ở mỗi bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, gắn với tổ chức, bồi dưỡng lực lượng tham gia đấu tranh chống lại quan điểm sai trái, thù địch ngày càng hiệu quả ở cơ sở.

Thứ hai, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng phải là một pháo đài bảo vệ, kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội.

Giá trị của học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam và là cơ sở để Đảng Cộng sản Việt Nam định ra đường lối cách mạng theo con đường chủ nghĩa xã hội để xóa bỏ áp bức, bất công đem lại tự do, bình đẳng, hạnh phúc cho nhân dân lao động. Vì thế, một vấn đề đặt ra hiện nay là ở mỗi cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở phải tuyên truyền làm cho quần chúng nhân dân tin tưởng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thành tựu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở phải là hạt nhân lãnh đạo, là một pháo đài và là lực lượng nòng cốt để vô hiệu hóa quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động muốn phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng hiện nay. Kiên quyết không để những luận điểm sai trái của các phần tử cơ hội chính trị thẩm thấu, gậm nhấm làm nhạt dần lý tưởng cộng sản trong đội ngũ cán bộ, đảng viên…

Thứ ba, chú trọng nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác giáo dục và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh về mọi mặt ở mỗi tổ chức đảng.

Xây dựng tổ chức đảng vững mạnh gắn với nâng cao trình độ nhận thức, bản lĩnh chính trị vững vàng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở là một nhiệm vụ thường xuyên. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên cần có nhận thức đúng đắn vai trò, trách nhiệm của mình, ra sức học tập, nghiên cứu không ngừng nâng cao năng lực toàn diện, tự giác tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch lành mạnh. Muốn vậy, cần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch, lành mạnh, chống chủ nghĩa cá nhân. Quản lý tốt đội ngũ cán bộ chủ chốt, chủ động nắm bắt tâm tư, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và có biện pháp giải quyết kịp thời.

Thực hiện có chất lượng nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII), quy định những điều đảng viên không được làm. Tự phê bình và phê bình giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng kịp thời nhận thức rõ những sai lầm, khuyết điểm của mình, từ đó kiên quyết khắc phục, sửa chữa, không rơi vào tình trạng suy thoái. Kịp thời phát hiện, giáo dục, phê phán, đấu tranh với những biểu hiện sa sút về tư tưởng chính trị, vô trách nhiệm, vụ lợi cá nhân, vi phạm những chuẩn mực đạo đức, lối sống và thanh danh của cán bộ, đảng viên. Mỗi tổ chức đảng quan tâm đúng mức công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo phương châm “không có vùng cấm”. Kiên quyết xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên vi phạm, những tổ chức đảng yếu kém để làm cho mỗi tổ chức đảng ở cơ sở thực sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Các cấp ủy đảng thực hiện tốt công tác bồi dưỡng và đánh giá đúng phẩm chất, năng lực của cán bộ để đề bạt, sử dụng cho đúng người đúng việc. Những người không đủ phẩm chất, năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ được giao, mất đoàn kết, suy thoái, biến chất cần kiên quyết đưa ra khỏi đội ngũ cán bộ của Đảng và Nhà nước…

 
Ảnh minh họa

Thứ tư, phát huy sức mạnh tổng hợp để vô hiệu hóa chiến lược “diễn biến hòa bình”, đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vô hiệu hóa những luận điệu sai trái trên mạng Internet, các trang mạng xã hội, blog cá nhân để cán bộ, đảng viên và nhân dân ta cập nhật và thấy được tác hại của nó. Thực hiện nội dung cần lồng ghép gắn với nhiệm vụ lãnh đạo của mỗi cấp ủy, mỗi tổ chức đảng, ở mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương trong giáo dục, tuyên truyền và tập hợp các lực lượng tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Xây dựng quy chế phối hợp của các lực lượng cho sát với đặc điểm và khả năng của mỗi cơ quan, đơn vị, có chính sách phù hợp điều kiện thực tế để phát huy vai trò xung kích của cán bộ, đảng viên, mà nòng cốt là cán bộ làm công tác tư tưởng, văn hóa, của nhà báo và  của mỗi trí thức… Kịp thời vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và bọn phản động để bảo vệ Đảng. Kiên quyết đẩy lùi hiện tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, giữ vững các nguyên tắc, vai trò lãnh đạo và cầm quyền của Đảng trong giai đoạn mới. Giữ gìn truyền thống đoàn kết, thống nhất trong Đảng, quan hệ mật thiết với quần chúng, chăm lo cải thiện đời sống và giải quyết kịp thời những bức xúc của nhân dân.

Thứ năm, tích cực tuyên truyền thành tựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi thành lập đến nay mà đặc biệt trong công cuộc đổi mới.

Trải qua 94 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam giữ vai trò lãnh đạo cách mạng đã luôn luôn giành được nhiều kỳ tích, hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, vì mục tiêu xuyên suốt là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đại hội XIII của Đảng đã khái quát: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”[2]. Những thắng lợi đó là minh chứng đường lối lãnh đạo của Đảng rất đúng đắn, sát thực tiễn, luôn luôn: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc ổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”[3]. Sự nghiệp cách mạng có lúc thuận lợi, có lúc gặp những khó khăn, thách thức nhưng phải làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân ta giữ vững niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tự hào về các thế hệ cán bộ, đảng viên của Đảng đã kiên trung, hy sinh quên mình đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cuộc đấu tranh phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, những quan điểm sai trái trong lĩnh vực tư tưởng, lý luận, trên các phương tiện thông tin sẽ còn diễn ra rất phức tạp, lâu dài và luôn có những biến hóa mới, với phương thức đúng sai, trắng đen lẫn lộn, lôi kéo nhiều lực lượng tham gia. Thực hiện đồng bộ các giải pháp trên đây sẽ góp phần phát huy tốt vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, mỗi tổ chức cơ sở đảng, để mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng tham gia đấu tranh chống lại quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mang bản chất cách mạng, khoa học và giá trị trường tồn trong thực tế. Chúng ta tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hiện thực hóa mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.

Đại tá, PGS, TS Lưu Ngọc Khải 

         
Tài liệu tham khảo:
          1. C.Mác và Ph.Ăng, toàn tập, tập 17, Nxb Chính trị quốc gia, ST, Hà Nội, 1995.
          2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nhà xuất bản chính trị quốc gia, ST, Hà Nội, 2021, tr25; tr.46.
          3. Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 2,4, Nhà xuất bản chính trị quốc gia, ST, Hà Nội, 2011.
          4. Văn kiện Đảng, toàn tập, tập 52, 67, Nhà xuất bản chính trị quốc gia, ST, Hà Nội, 2004.
         5. Viện KHXHNVQS, “Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” góp phần làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam”, Nxb, QĐND, , HN, 2014.
         6. Hội đồng Lý luận Trung ương, Phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ nèn tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb, CTQG, ST, HN, 2015.
         7. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới, Nxb, CTQG, ST, HN, 2016.
        8. Quân Ủy Trung ương, “Tài liệu nhận diện một số tổ chức, hội, nhóm, nhân vật choongs há Đảng, Nhà nước, Quân đội ta”, Nxb, QĐND, 2016.
        Chú Thích: 
[1] VKĐHĐBTQ lần thứ XIII, tập 1, Nxb, CTQG, ST, HN, 2022, tr108.
[2] VKĐHĐBTQ lần thứ XIII, tập 1, Nxb, CTQG, ST, HN, 2022, tr25.
[3] VKĐHĐBTQ lần thứ XIII, tập 1, Nxb, CTQG, ST, HN, 2022, tr109.

Tác giả bài viết: Nguồn: https://lyluanchinhtri.dcs.vn/

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay1,111
  • Tháng hiện tại27,092
  • Tổng lượt truy cập395,672
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây