Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ hai - 06/05/2024 11:11 101 0
Trong những năm qua, việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên có nhiều đổi mới, tinh thần đoàn kết được phát huy, ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm đảng viên được nâng cao, qua đó thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, tham mưu Tỉnh ủy triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh.
Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Chi bộ đã kịp thời quán triệt, tuyên truyền, triển khai đến 100% cán bộ, đảng viên và xây dựng các kế hoạch cụ thể hóa các nội dung Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Chuyên đề năm 2022, Chuyên đề năm 2023, Chuyên đề năm 2024 - 2025. Chi ủy lựa chọn các nội dung của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện, đặc điểm và nhiệm vụ để xây dựng kế hoạch làm theo, đồng thời chỉ đạo Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan xây dựng kế hoạch làm theo Bác. Bên cạnh đó, Chi bộ gắn công tác tuyên truyền các nội dung, chuyện kể về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tuyên truyền các sự kiện quan trọng củạ đất nước và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm. Các hoạt động tuyên truyền được duy trì bằng nhiều hình thức, phương pháp như: Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề.... Trong 03 năm qua, Chi bộ đã tổ chức được 18 buổi sinh hoạt tư tưởng và 12 buổi sinh hoạt chuyên đề, qua đó góp phần làm cho cán bộ, đảng viên trong Chi bộ nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của đạo đức cách mạng đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng xã hội mới ở nước ta; vai trò của việc chống chủ nghĩa cá nhân.

Thực hiện kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Duy trì thực hiện có hiệu quả quy chế làm việc, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình. Từng cán bộ, đảng viên xây dựng bản đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân; đồng thời, lấy kết quả thực hiện là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại.

Chi bộ luôn gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Từ thiết thực học tập và làm theo Bác, Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng; trong đó, đã tập trung tham mưu, cơ bản hoàn thành bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiến độ thời gian các nhiệm vụ trình cấp ủy các cấp theo chương trình, kế hoạch công tác hằng năm, nhất là đã hoàn thành các nhiệm vụ theo Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh đề ra.

Chi ủy luôn chú trọng công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng chương trình và thực hiện việc tự kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong Chi bộ, trong đó có nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương. Nội dung kiểm tra, giám sát đảng viên được thông báo công khai trước Chi bộ, giúp các đảng viên tiếp tục phát huy ưu điểm, kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Trong 3 năm qua, Chi ủy tiến hành kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng gắn với việc tự đánh giá kết quả thực hiện việc học tập và làm Bác đối với 33 lượt đảng viên; có 26 lượt cán bộ, đảng viên nêu gương trong việc tự phê bình và phê bình theo Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương.

Công tác sơ kết, tổng kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW được Chi ủy thường xuyên quan tâm tổ chức lồng ghép vào các dịp tổng kết của Chi bộ, tổng kết hoạt động cơ quan. Chi bộ đã tổ chức sơ kết 01 năm, 02 năm và 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; qua đó, khen thưởng 7 đảng viên tiêu biểu trong học tập, làm theo Bác.

Nhìn chung, Chi ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy luôn nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW. Việc xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo học tập chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm đảm bảo kịp thời, đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu. Chi bộ, tổ chức Công đoàn cơ quan triển khai các hội nghị học tập nghiêm túc; chất lượng học tập tốt, bảo đảm đúng thành phần được mời, triệu tập tham dự, đầy đủ nội dung. Cán bộ, đảng viên trong Chi bộ luôn gương mẫu, giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức, tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực; có ý thức tổ chức kỷ luật và ý thức xây dựng đoàn kết nội bộ, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, trong 03 năm qua, Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy được đánh giá, xếp loại Chi bộ, cấp ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Công đoàn Cơ quan đánh giá, phân loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Ban Tổ chức Tỉnh ủy được Thủ tướng Chính Phủ và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các chỉ tiêu thi đua.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới, Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sau:

Một là, chú trọng công tác nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm, tiếp tục xây dựng các nội dung “làm theo” cho sát và phù hợp với tình hình của cơ quan. Tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, phòng và mỗi cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hai là, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phản ánh kịp thời, sinh động các cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên bằng những hoạt động phong phú, thiết thực, nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong Chi bộ.

Ba là, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cơ quan, phòng, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ thường xuyên, nền nếp. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, từng phòng và mỗi cán bộ, đảng viên; đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới phong cách lề lối làm việc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Bốn là, xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức phù hợp, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, để từng cán bộ, đảng viên tự giác thực hiện; kịp thời tổ chức các hình thức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Năm là, quan tâm, đẩy mạnh làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị, kết luận, các chuyên đề học tập từng năm. Lấy kết quả việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của từng cá nhân làm căn cứ đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên hằng năm.

Tác giả bài viết: Thiên Trúc – Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay1,151
  • Tháng hiện tại27,132
  • Tổng lượt truy cập395,712
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây